M vill se en mer likvärdig förskola och skola

”Moderaterna har över tid lyft en rad förslag i syfte att skapa en mer likvärdig skola och attraktiva arbetsplatser inom förskolan och skolan i hela kommunen.”
”Moderaterna har över tid lyft en rad förslag i syfte att skapa en mer likvärdig skola och attraktiva arbetsplatser inom förskolan och skolan i hela kommunen.”

Vid för- och grundskolenämndens möte innan årsskiftet gavs en lägesbedömning över för- och grundskolan i Skellefteå.

Debatt 19 januari 2024 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Exempelvis informerades nämnden om de olikheter som finns vad gäller skolornas olika resultat och även fördelning av behöriga lärare som varierar stort mellan staden och kommundelarna. Det vill säga samma problem speglas i ett reportage av Norran den 12 januari 2024.

Skellefteås skolor har haft en hög andel lärare med behörighet i grundskolan och man har legat högt över rikssnittet. Tyvärr är trenden, sedan 2020, sjunkande och dessutom är det stora skillnader på hur stor andel av lärarna med behörighet som finns på skolor i Skellefteå stad kontra de olika kommundelarna. Det finns skolor i Skellefteå som är bland de med lägst andel behöriga lärare i riket.

Utifrån detta så la Moderaterna vid nämnden fram ett förslag om att för- och grundskolenämnden ska uppmärksamma svårigheterna med det kompensatoriska uppdraget och uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag för att öka likvärdigheten mellan skolenheterna. Ett yrkande som röstades ner av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Moderaterna har över tid lyft en rad förslag i syfte att skapa en mer likvärdig skola och attraktiva arbetsplatser inom förskolan och skolan i hela kommunen. Några exempel på detta är tydliga mål för minskade barn- och elevgrupper, lönetillägg för tjänster på skolor som kämpar med låg andel behöriga lärare, resebidrag och en översyn kring hur man kan nyttja mentorskap för nyutexaminerad personal. Moderaterna tillsammans med Alliansen hade i vårt budgetförslag för Skellefteå kommun, inför 2024, 10 miljoner kronor mer än S-majoriteten till utbildning.

Alla skolor i kommunen ska vara arbetsplatser dit man söker sig och vill stanna vid. Vi vänder oss emot en utveckling där arbete på vissa av skolorna i kommundelarna betraktas som tjänster i väntan på en tjänst i stan.

Problemet med bristen på likvärdighet är inget nytt. Vi moderater har under flera år drivit frågan i fullmäktige och belyst problematiken. Tyvärr visar siffrorna att det går åt fel håll och klyftorna blir allt större under den S-ledda majoritetens ledning. För Moderaterna är det viktigt att dina möjligheter i livet inte ska begränsas av varifrån du kommer, var du bor eller vem du är. En bra skola är den bästa medicinen mot arbetslöshet, utanförskap och kriminalitet. Vi vill därför ge alla barn förutsättningar att lyckas och bli sina bästa jag. 

Det är allvarsamt att majoriteten inte tar detta på samma allvar och röstar ner ett förslag om att skapa likvärdiga förutsättningar för barnen i hela kommunen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa