Så jobbar vi med nyheter

Här kan du läsa om Norrans redaktionella policy.

Norran vill finnas nära våra läsare och rapportera och berätta om sådant som berör och upprör i vardagen. Vi är en kanal för samhällsdebatt och vi granskar makthavare och offentlighet, samt förser människor med information för att de ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Vi lägger särskild vikt vid att ge röst åt dem som annars har svårt att få komma till tals i det offentliga samtalet. 

Vår journalistisk ska vara oberoende och fri från lojaliteteter. Vi ser vår trovärdighet som vår främsta konkurrensfördel. Därför stävar vi alltid efter att använda information från förhandshandskällor, eller så nära som möjligt. Ibland citerar vi också andra, trovärdiga medier, alltid med tydlig hänvisning till ursprungskällan.

Vår journalistik ska vara saklig, tydlig och väl underbyggd. Det vi skriver om ska vara av allmänintresse. Vi väljer inte sida, utan strävar efter att ge en så nyanserad bild som möjligt. När vi lyfter fram kritik mot makthavare, chefer, organisationer och företag får de alltid möjlighet att bemöta kritiken. 

Norrans nyhetsmedier sorterar under Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Vi är också anslutna till det medieetiska systemet, med Medieombudsmannen och Mediernas Etiknämnd. Vår ansvariga utgivare har ansvar för att vi följer såväl grundlagen som de etiska publicistreglerna i vår nyhetsverksamhet. Om du känner dig personligen kränkt eller utpekad av något som publicerats kan du anmäla det. Läs mer om vad som gäller på medieombudsmannen.se.

Nedan ser du ytterligare några punkter som vi håller oss till i vårt dagliga arbete.

KÄLLOR
Källskyddet är heligt för oss och vi gör alltid vårt yttersta för att en källa ska känna sig trygg i kontakten med Norrans journalister. Vi försäkrar oss också om att källan vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda sig själv. 

Det är möjligt att vara anonym som källa, men den journalist som källan har kontakt med behöver alltid veta vem personen är för att vi ska kunna publicera. Vi ställer kritiska frågor till källan för att försäkra oss om uppgifternas trovärdighet. För att vi ska citera anonyma källor som riktar kritik mot namngivna personer krävs flera av varandra oberoende källor som säger samma sak. 

Ansvarig utgivare har alltid rätt att ta del av en källas identitet. 

CITAT
Vi gör vårt bästa för att citera korrekt, men förtydligar och förenklar så långt det är möjligt.

Vi försöker vara rättvisa vid urval av citat. En person i en ansvarsutkrävande intervju har alltid rätt att få med sina bästa citat.

När vi citerar ur handlingar och protokoll är det vår uppgift att förtydliga, förklara och förenkla komplexa uppgifter. Vi använder inte ett obegripligt och byråkratiskt språk.

Norran använder ibland statistik som grund för artiklar och reportage. Dock är vi noga med att alltid förklara eventuella problem med statistiken och vilka risker som finns med en viss läsning.

RÄTTELSER
Du som läsare ska kunna lita på det vi skriver. Vi är generösa med rättelser och förtydliganden om vi har gjort fel. Enklare fel eller oklarheter ändrar vi direkt i webbtexten. Större fel förses med en fotnot som berättar att texten har korrigerats. Skicka gärna ett mejl till redaktionen om du upptäcker fel. 

Vi avpublicerar sällan publicerade artiklar. Beslut om avpublicering tas av ansvarig utgivare.

INTERVJUER
Vi tar alltid in godkännande av vårdnadshavare när barn under 18 år ska medverka i intervjuer.

I samband med intervjuer tar vi särskild hänsyn till medieovana personer och säkerställer att de förstår att vi kan komma att citera dem.

Norrans reportrar gör intervjuer muntligt. Endast enklare kompletteringar eller fakta tas in via mejl eller sms. Vi vill ha en dialog och inte brevväxling.

I vissa fall kan vi låta en intervjuperson se sina citat innan en publicering. Dock lovar vi aldrig att ändra.

I vissa fall kan vi skicka en hel artikel för påseende innan publicering. Reportern avgör själv när detta kan vara lämpligt. Syftet med ett sådant påseende är att åtgärda eventuella faktafel.

Vi skickar aldrig frågor i förväg. Däremot berättar vi alltid om ämnet och syftet för intervjun.

Norran betalar inte för intervjuer eller tips.

Vill du rapportera om stavfel eller liknande i någon av våra artiklar?
Klicka här för att skicka ett mejl till redaktionen.
Skicka gärna med en länk till den specifika artikeln så att vi snabbare kan åtgärda felet.