Infrastruktursatsningar för hela landet

Replik. Vårt socialdemokratiska mål är ett jämlikt Sverige som håller ihop. Här har transportpolitiken sin givna plats. Människor ska kunna arbeta, bo och resa i hela landet och företags konkurrenskraft ska stärkas genom goda transportmöjligheter för gods.

8 november 2016 19:28

Replik på Anders Ågrens (förbundsordförande för Moderaterna i Västerbotten) debattartikel ” Infrastruktursatsningar behövs i hela landet”, publicerad på norran.se söndagen den 30 oktober 2016.

Inför valet 2014 meddelade Alliansen att den hade enats om att bygga höghastighetsbanor genom södra Sverige.

Man menade att banorna behövdes både mellan Stockholm och Malmö och mellan Stockholm och Göteborg.

I våras meddelade dock Liberalerna att de inte längre ser projektet som realistiskt. Nu har även Moderaterna backat.

Anders Ågren, förbundsordförande för Moderaterna i Västerbotten, undrar nu – efter sin kovändning – hur vi socialdemokrater i länet ser på stambanor för höghastighetståg.

Svar: En eventuell utbyggnad, som Infrastrukturminister Anna Johansson (S) pratat om, kommer i så fall att ske stegvis, i den takt som ekonomin tillåter och kommer dessutom att möta behoven där de är som störst. Nästa planperiod är 2018–2029. Regeringen har inga planer på att ett höghastighetssystem ska vara klart tills dess.

Vi socialdemokrater menar att nya stambanor kommer att ge kortare restider, bättre förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande, starkare arbetsmarknadsregioner och över lag stärka järnvägens konkurrenskraft.

Nya stambanor skulle också minska störningarna i systemet och ge möjlighet till mer pålitlig gods-, pendel- och regionaltrafik. Väl fungerande järnvägsförbindelser mellan våra tre storstadsregioner är viktiga – men långt i från det enda behovet som finns.

Det är centralt att det finns ett brett stöd i riksdagen inför ett eventuellt beslut om satsningar på nya stambanor för höghastighetståg. Låt oss vara tydliga med att vi från norra delen av Sverige aldrig kommer att acceptera att våra planerade infrastruktursatsningar prioriteras bort till förmån för andra.

Det är glädjande att järnvägen är en central del i regeringens infrastrukturproposition. Bakgrunden är att regeringen ser en ökad efterfrågan på transporter på järnväg, både gods- och persontransporter.

Vi vet att järnvägen är eftersatt samtidigt som behov och förväntan på investeringar är stort. Nästan alla remissinstanser i arbetet med infrastrukturpropositionen har nämnt att investeringar i järnväg är viktigt.

I regeringens budgetproposition för 2017 får vi det besked som vi länge jobbat mot och eftersträvat. ”Regeringen anser att Norrbotniabanan är en strategiskt viktig satsning. Järnvägsinvesteringar som denna bidrar till regeringens mål om såväl högre sysselsättning, nyindustrialisering som minskad klimat- och miljöpåverkan. Regeringen avser därför att genomföra byggstart av Norrbotniabanan 2018 med etappen Umeå-Dåva.”

Vårt socialdemokratiska mål är ett jämlikt Sverige som håller ihop. Här har transportpolitiken sin givna plats. Människor ska kunna arbeta, bo och resa i hela landet och företags konkurrenskraft ska stärkas genom goda transportmöjligheter för gods.

Rätt investeringar i transportinfrastruktur bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden.

Lilly Bäcklund(S)

kommunstyrelsens ordförande i Lycksele samt ordförande Socialdemokraterna i Västerbotten

Lorents Burman(S)

kommunstyrelsens ordförande i Skellefteå

Hans Lindberg(S)

kommunstyrelsens ordförande i Umeå

Infrastruktursatsningar behövs i hela landet
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa