LARMET: Städar i farliga utrymmen – utan att veta vad som gäller

LARMET: Städar i farliga utrymmen – utan att veta vad som gäller

Skellefteå
Lästid cirka 9 min

Städare på Northvoltområdet jobbar i farliga miljöer utan att förstå vilka regler som gäller. Stort ansvar läggs på kollegor och anställda på andra avdelningar. ”Jag har frågat varför de inte har gasmask”, säger en person med insyn i produktionen.

Som Norran tidigare berättat larmar personal och fack om en oro för arbetsmiljön på Northvoltområdet. Vi har bland annat pratat med personal som jobbar med städning åt ett bolag som heter Sodexo och städar i bland annat produktionen på Northvolt. 

Sodexo har 180 anställda som arbetar på Northvoltområdet och en av de två männen, som i vintras dog i hemmet efter att ha gått av sitt skift, jobbade åt dem. Han avled i sömnen och var tidigare helt frisk, enligt obduktionsprotokollet. Någon dödsorsak har inte kunnat fastställas. 

– Sodexos personal började då tro att dödsfallet skedde på grund av att vi använde en viss kemikalie. Många var rädda. Ingen har ännu förklarat vad som orsakade hans död, säger en anställd som vill vara anonym.

Polisen har avskrivit ärendet då de inte ser någon misstanke om brott och det finns i dagsläget inget som pekar på att det har med arbetet att göra. 

undefined
Sodexo har en grupp på 180 städare på Northvolt. De städar bland annat i produktionen.

Men tolv dagar efter dödsbeskedet började Sodexo göra förändringar kring ett rengöringsmedel, isopropylalkohol, IPA. Detta efter att facket lagt ett skyddsstopp för medlet. Orsaken var att medlet användes felaktigt, vilket orsakade en stor brandrisk. Efter det fick medlet inte användas i skurmaskinerna på samma sätt som tidigare.

– Killen som dog jobbade kvällsskift med en skurmaskin som vid det tillfället var fylld med IPA, säger mannens kollega till Norran.

Det triggade en oro bland de anställda, enligt personen. En oro som till viss del kan ha förvärrats av bristande kommunikation. 

– De tog bort maskiner och IPA men förklarade inte varför. Efter det förstod jag att det är allvarliga kemikalier vi jobbar med, säger personen.

Lukta på det där så blir du rätt snart yr.

Personal inom produktion

En annan källa, som har insyn i produktionen, berättar att de som arbetar där kommer i kontakt med olika kemiska ämnen. IPA används även av produktionspersonal för rengöring av maskiner.

– Lukta på det där så blir du rätt snart yr. Självklart känner man av det om man står tillräckligt länge i det för det känns som att sniffa. Direkt man känner yrsel så går man ut och andas frisk luft, berättar personen.

undefined

"Jag har fått sådana klagomål."

Mikael Stenmark

Huvudskyddsombud

Huvudskyddsombudet Mikael Stenmark förklarar att de lade skyddsstoppet på IPA i januari, eftersom det användes felaktigt i maskinerna. Skyddsstoppet har legat kvar sedan dess.

De har utfört tester under två veckor för att försöka hitta en ersättningskemikalie till IPA, då den har påverkat både städpersonal och personal i produktionen negativt. 

– Jag har fått sådana klagomål. Man ska inte behöva ha ont i huvudet på jobbet, säger Mikael Stenmark.

Åtgärden ska även ta bort brandrisken. 

Fakta IPA

En stark form av alkohol, effektiv för rengöring. Mycket brandfarlig.

Kan påverka centrala nervsystemet. Inhalation kan ge halsont, hosta, huvudvärk, yrsel och dåsighet.

Finns bland annat i huddesinfektionsmedel, fönsterputs, spolarvätska.

Källa: Giftinformationscentralen/ILO

undefined

"Om det finns en oro beklagar vi det."

Eva Kristensson

Kommunikationsansvarig, Sodexo.

Norran kontaktar Sodexo för en intervju, men Eva Kristensson, som är kommunikationsansvarig, väljer att enbart svara på våra frågor via mejl. Någon intervju ställer hon inte upp på. Det förvårar möjligheten att ställa följdfrågor.

Hon berättar att IPA är en kemikalie som använts i mer än hundra år och att det finns hygieniska gränsvärden för både kort- och långtidsexponering. Hon känner inte igen sig i att det finns en utbredd oro på arbetsplatsen.

”För att försäkra oss om att det inte är något som vi missat har vår platschef träffat medarbetarna och deras grupp- och teamledare. I mötena har vi fått vår bild bekräftad. Om det finns en oro beklagar vi det. Vår information är att med rekommenderad skyddsutrustning kan man känna sig säker”, säger hon.

Hur ser du på att personal är orolig över om det kan finnas en koppling mellan arbetsmiljön och ett oförklarat dödsfall?

”Det är mycket olyckligt om det finns sådana rykten bland Sodexos medarbetare. Medarbetarna som vi pratat med har inte framfört någon sådan koppling. Enligt polisen är den förundersökning som inleddes i samband med dödsfallet nedlagd. Att en förundersökning inleddes hade enligt de uppgifter vi har ingen koppling till arbetet och enligt vår kännedom har det heller inte framkommit någon sådan koppling.”

undefined

"De viftar bort vår oro."

Städare

Personal som Norran pratat med anser även att arbetsmiljön brister på andra sätt hos Sodexo. Enligt en person är det otydligt vad som gäller kring skyddsutrustning, introduktion och rutiner i olika utrymmen. Därtill är det många nationaliteter och språkförbistringar.

– Alla som jobbar på golvet är migranter. Bara de högsta cheferna är svenskar, inte de närmaste arbetsledarna och de viftar bort vår oro. 

Personen berättar att hen inte visste vilka kemikalier som fanns inne i de olika rummen och hur farliga ämnena kunde vara. Hen fick introduceras till arbetet av kollegor.

– Vi fick heller inte individuella skyddsmasker. Det dröjde flera månader innan jag fick en personlig mask. Jag har använt vanligt blått munskydd i alla rum förutom i det farligaste. Där hade vi gasmask, säger personen.

undefined
Sodexo gav besked om ett skyddsstopp och en varning till städarna via en chatt. Flera källor berättar för Norran att de observerat att städarna jobbar med enbart munskydd, som på bilden, i utrymmen där det krävs gasmask.

Personal i produktionen har observerat att städpersonal sällan har på sig gasmask när de jobbar i områden som kräver detta. I princip alla städare använder ett vanligt munskydd i dessa utrymmen.

– Jag har frågat dem varför de inte har gasmask och de säger att de inte har några att tillgå, men det ska ju Sodexo förse dem med, säger en person med insyn i produktionen.

Eva Kristensson hävdar att det finns gott om hel- och halvmasker när det krävs. Båda har filter som fångar upp gas och partiklar. Det finns begränsningar för hur länge man får arbeta i sträck när det gäller masker, då det är ansträngande att arbeta med mask och miljön är torr. Alla som arbetar med IPA har, enligt Eva Kristensson, egna helmasker. I vissa fall delas friskluftmasker.

Eva Kristensson berättar att det görs skyddsronder varje vecka i utrymmena där de anställda jobbar. Cheferna får utbildning i riskbedömning och medarbetarna som arbetar i ett visst rum får en särskild utbildning i att hantera skyddsutrustning. Hon berättar även att de gör riskbedömningar ”hela tiden i alla miljöer”.

”Vi vill självklart att våra medarbetare ska skyddas på bästa möjliga sätt oavsett i vilka miljöer de arbetar”, säger hon.

Personal från andra avdelningar säger att er personal bara använder enkla munskydd vid städning i utrymmen som kräver hel- eller halvmask. Kommentar till det?

”Det är omöjligt att bemöta en fråga där vi inte vet vilken miljö det handlar om, vem eller vilka som utförde vad just då i den miljön. Det finns tydliga riktlinjer från Northvolt som vi följer. Våra medarbetare har både bilder och muntlig information om skyddsutrustning. Till det kommer arbetsledarna vars uppgift bland annat är att kontrollera att arbetet utförs på ett säkert sätt.”

Hon berättar också att enkla munskydd används på ställen vid ”vanlig” städning, vid moppning, dammsugning och även med skurmaskiner i vissa fall.

undefined

"Jag känner inte till alla regler kring städningen."

Städare

En källa Norran pratat med anser att kvalitén på upplärningen brister och att det är många regler att hålla reda på. Undervisningen sker enligt källan inne i de aktuella rummen, med produktionens maskiner på, med mask för ansiktet och med teamledare som pratar med accent.

– Jag känner inte till alla regler kring städningen, konstaterar personen, som jobbat en längre tid som städare åt Sodexo

Hen vittnar också om att de kunde komma in i lokaler med enbart munskydd där Northvoltanställda använde helmask eftersom det pågick någon process.

– Vi städade snabbt och gick ut. Vi vet aldrig vad de Northvoltanställda gör innan vi kommer dit. Ibland är rummen tomma, det finns ingen att fråga och vi går in och städar.

"Jag visste inte vad jag jobbade med och hur farliga ämnena var."

Städare

Hen berättar att det sattes upp kort med olika färger utanför rummen som signalerade om det var okej att gå in eller inte (se bild).

– Ibland glömmer de att ändra korten så vi är aldrig säkra på om det är säkert att vara i rummet. Jag visste inte vad jag jobbade med och hur farliga ämnena var, säger en städare.

undefined
En chatt för arbetsledare och städare visar att det rådde tveksamheter kring när städare kan gå in i ett rum och vilka skyddsåtgärder de skulle vidta.

Matti Kataja, ansvarig för kommunikation och samhällsrelationer i Norden på Northvolt, kommenterar osäkerheten för städarna i ett mejl. Han skriver att skyltar är ett av flera verktyg de använder för att kommunicera internt.

”Vid sidan av det har vi löpande avstämningar om arbetet med de företag som arbetar på området. Vi jobbar kontinuerligt för att förbättra vår internkommunikation.”'

Norran frågar också Eva Kristensson hur hon ser på kritiken.

Hur säkerställer ni att varje person förstår säkerhetsrutiner och använder skyddsutrustning det är inte alla som pratar engelska och svenska?

”Vi avsätter ordentligt med tid när vi har möten och utbildningar eftersom vi behöver informera på flera språk. I alla team finns minst en person som kan tolka. Flera teamledare är flerspråkiga och kan utöver svenska och engelska ytterligare ett eller flera språk. På väggen har vi satt upp pedagogiska bilder som påminner om vilken skyddsutrustning som ska bäras. Våra medarbetare arbetar två och två eller tre och tre och hjälps åt att hålla koll på varandra.”

Hon berättar att de inte har samma krav på personal att kunna engelska som Northvolt har för att öppna möjligheter för fler. Möten genomförs på svenska och engelska och vid behov översätts informationen till andra språk bland annat via appar.

Hur säkerställer ni att alla förstår?

”Vi repeterar det som sagts och uppmanar alla att ställa frågor om något är oklart.”

Det läggs stort ansvar på kollegor att lära upp andra – är det rimligt?

”Att någon som redan arbetar på en arbetsplats lär upp nyanställda är vanligt på många arbetsplatser. De som lär upp är proffs på det de gör. När det gäller att tolka är vår bild att man är stolt över att kunna hjälpa till för att inkludera andra som kommer från samma land eller talar samma språk.”

Hur ser du på uppgifterna om att teamledare viftar bort de anställdas oro?

”Det är olyckligt att upplevelsen är att oron inte tas på allvar av teamledaren”, säger Eva Kristensson.

Precis som Northvolt har även Sodexo har gått ut med information till städarna om Norrans frågor. De skriver att personal gärna får ta kontakt med chefer om de har en oro, har frågor om artiklarna (som de förväntar sig att Norran publicerar) och säkerhet generellt. Chefen som undertecknar meddelandet skriver även att om de får förfrågningar från media eller andra så kan de hänvisa till henne.

Norran vill upplysa om att medier erbjuder källskydd till personer som vill berätta saker. Det innebär att du kan lämna tips anonymt och vi röjer inte din identitet.

Enligt en källa i produktionen har städarna börjat använda gasmask, sedan Norran ”börjat rota” i saken.

Sodexo på Northvolt

De städar ett 500 000 kvadratmeter stort område.

Bolaget cirka 180 anställda som jobbar på Northvoltområdet.

De städar allt från kontorsmiljöer till industrimiljöer.

Northvolts operatörer städar maskiner och området närmast dem.

Övriga städuppdrag tog Sodexo över från tidigare leverantörer i maj 2023.

Vet du mer?

Tipsa oss: granskning@norran.se