Replik: Vi fysioterapeuter är en del av lösningen

Replik på regionledningens debattartikeln ”Västerbottningarna ska få en mer tillgänglig vård” publicerad i Norran den 3 november 2022.

Sofia Stridsman vill lyfta fysioterapeuter som viktiga för framtidens hälso- och sjukvård.

Sofia Stridsman vill lyfta fysioterapeuter som viktiga för framtidens hälso- och sjukvård.

Foto: Ulrika Nohlgren

Replik2022-11-09 07:30
Det här är en replik. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regionledningen beskriver sitt mål att Regionen ska vara klimatneutral till 2045. Det välkomnas av oss fysioterapeuter. Men för att det ska vara möjligt behöver Regionen se över verksamheternas arbetssätt och på riktigt börja arbeta hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande. I detta arbete är vi fysioterapeuter en del av lösningen för framtidens hälso- och sjukvård.

Ni skriver att ett av vår tids största hot är klimatkrisen och den minskande biologiska mångfalden. Vi vet att hälso- och sjukvården idag står för en betydande andel av de globala växthusgasutsläppen och paradoxalt nog är en bidragande faktor till vårt största hot mot folkhälsan. Därför är förändringar inom vården mycket viktigt.

Fysioterapi spelar redan en viktig roll i detta arbete, men det är en roll som alltför sällan är uttalad eller satsas resurser på. Till exempel kan fysioterapi erbjuda icke-farmakologiska behandlingsalternativ utan de negativa miljöaspekter som de flesta läkemedel medför. Genom fysioterapeutisk rehabilitering kan förutsättningar för rörelse och fysisk aktivitet stärkas, vilket i sin tur kan bidra till en hållbar utveckling.

Region Västerbotten har länge arbetat förebyggande genom att erbjuda 40-, 50- och 60-åringar en hälsokontroll. Det är bra. Men alltför sällan kopplas detta ihop med fysioterapeutiska insatser för att ytterligare förstärka hållbara levnadsvanor över tid. Vi arbetar för att stärka patientens egna förmågor och främja egenmakt: patienten får möjlighet att genomföra livsstilsförändringar som både gynnar den egna hälsan och är bra ur ett klimatperspektiv: exempelvis att fler personer cyklar och går i stället för att ta bilen eller bussen.

Vi behöver nyttja all den kompetens och de resurser vi har på ett mer hälsofrämjande, förebyggande och hållbart sätt. Vi fysioterapeuter ställer upp på Regionens hållbarhetsmål och är beredda att bidra. Men då behöver regionledningen också se hur viktig vår kompetens är för en hållbar hälsoutveckling för befolkningen i Västerbotten. Satsningar på vår yrkesgrupp kan bli en storvinst för Regionen.

Sofia Stridsman, ordförande Fysioterapeuterna Västerbotten