”Pengarna har blivit en flaskhals”

Länsstyrelserna i landet är klara med sina inventeringar av förorenade områden. Nu ska åtgärderna genomföras. Men pengar har blivit en av flaskhalsarna.

28 april 2015 06:43

Det anser Cathrine Lundin, handläggare vid Naturvårdsverket. Myndigheten har cirka 400 miljoner kronor per år att fördela till åtgärdsprojekt, tjänster, tillsynsprojekt och utredningar.

– Vi har en kö av objekt och vi når inte upp till våra etappmål i den takt det nu saneras.

Vore det inte rimligt att er budget utökades när fler åtgärder ska göras?

– Hade vi mer medel skulle vi kunna fördela mer bidrag till saneringar för objekt där det inte finns någon ansvarig, säger hon.

Men det finns också andra flaskhalsar. Exempelvis små kommuner med knappa resurser som inte mäktar med att vara huvudman för stora saneringsprojekt. I några fall har man fått använda statliga pengar för att undvika miljökatastrofer, även där det finns en ansvarig.

– Det gäller till exempel vid gruvor där företagen gått i konkurs och inte kan betala, som i Blaiken och Svärtträsk. Då hamnar de hos oss, vilket inte är bra. Vi måste då prioritera bort andra projekt, säger Cathrine Lundin.

Vilka projekt prioriterar ni att bevilja pengar till?

– Vi har en nationell prioriteringsplan där vi först gör en bedömning utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv, men vi har även andra prioriteringsgrunder. Det kan till exempel handla om att få in ett litet projekt i slutet av året, som vi vet kan genomföras under en kort tid, framför att starta ett större projekt om vi inte har pengar för nästkommande år, säger hon.

 

Vi har byggt upp en kö av objekt och vi når inte upp till våra etappmål i den takten på åtgärder som vi har nu.

Saneringar

Enligt miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 2020 ska förorenade områden åtgärdas så att de inte utgör något hot mot människor hälsa eller miljön.

I slutet av 2013 hade 2 200 områden åtgärdats. De hade riskklass ett eller två.

Tre gånger per år har Naturvårdsverkets sex handläggare och deras chefer prioriteringsmöten där man går igenom ansökningar från samtliga län och gör en prioriteringslista.

De senaste siffrorna på antalet saneringar på ett år med statliga pengar är 46 för 2013.

Mer än tio gånger så många platser sanerades av andra aktörer.

Källa: Naturvårdsverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa