Boliden täcker avfall med slam

En ny täckningsmetod ska testas i Näsliden. ”Det är första gången vi gör det i full skala”, säger Pia Lindström, miljö- och säkerhetschef för gruvor vid Boliden.

12 maj 2015 08:00

Med hjälp av avfall från pappersindustrin hoppas Boliden få till en bra metod för att förhindra de skadliga processerna som kan starta i gruvavfallet. Det handlar om täckning med grönlutsslam som blandas med morän.

– Grönlutsslam är ett fantastiskt material. Det är tätt, basiskt och släpper inte igenom syre och vatten. Dessutom har det förmåga att hålla fukt väldigt bra, säger Pia Lindström.

Inom ramen för ett forskningsprojekt, tillsammans med Processum och Vinnova, har den nya täckningsmetoden arbetats fram och testats i laboratorium och i pilotskala.

Efterbehandlingen ska enligt plan starta i sommar. Den gamla täckningen tas bort och ersätts med den nya. Uppskattningsvis handlar det om en investering på cirka 10–15 miljoner kronor.

Och sedan blir det kontroller för att mäta hur väl efterbehandlingen fungerar.

– Vi är mycket noga med att säkerställa att vi lär oss av den här investeringen. Det är oerhört viktigt för oss, säger Pia Lindström.

Förutom gråbergsupplaget ska den tidigare industriplanen och myren efterbehandlas.

Hur förebygger ni i nya gruvor att det inte uppstår samma problem med avfall som vid de gamla gruvorna?

– Vi gör egentligen ingen skillnad på nedlagda och aktuella verksamheter. Vi går igenom varje enskilt område varje år. Vi jobbar fram den bästa tekniken för varje fall, säger Pia Lindström.

Boliden jobbar med ett flertal nedlagda gruvor, många av dem efterbehandlades på 1990-talet. Pia Lindström svarar jakande på frågan om det att det kan bli fler täckningsprojekt närmaste åren.

– Vi har inte uppnått målen för minimering av vittring bland annat på grund av dålig kvalitet på täckningsmaterialet och dålig packning. Vi har nu flera projekt som tittar på material som kan förbättra kvalitén på täckningen, säger hon.

Finns det pengar avsatta för dessa efterbehandlingsprojekt - både vad gäller gamla och nya gruvor?

– Ja, detta genomförs i enlighet med den lagstiftning som styr detta, säger Pia Lindström.

 

Vi gör egentligen ingen skillnad på nedlagda och aktuella verksamheter.

Grönlutslam

Ett ickeorganiskt material som finns kvar när cellulosa har tagits tillvara.

Består mest av kalciumkarbonat.

Slammet deponeras då det inte finns något annat användningsområdet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa