JO granskar stängning av äldreboende

Johanna Nilssons demenssjuka pappa fick bara två veckor på sig att flytta när äldreboendet Vinkelbo 3 lades ned. Dessutom tvingades han flytta till en annan avdelning än familjen önskat och politikerna beslutat. Nu anmäler hon Norsjö kommun till både IVO och JO.

29 januari 2015 07:00

I somras beslutade kommunstyrelseni Norsjö att lägga ned det särskilda boendet Vinkelbo avdelning 3. Bakgrunden var att ett antal särskilda boendeplatser stått tomma.

En av dem som bodde där och tvingades flytta var Johanna Nilssons pappa Lars-Erik. Johanna är starkt kritisk till hur kommunen behandlat honom, andra boende och anhöriga.

Hon berättar att det bara tog två veckor från det att de fick beskedet att Lars-Erik skulle flytta till dess att flytten var genomförd.

Dessutom måste han flytta till Solbacka, trots att politikerna beslutat att de boende skulle till det närbelägna Vinkelbo 2. Solbacka är ett blandat boende, med både dementa och icke-dementa.

Johanna berättar att hennes pappa blev sämre och oroligare efter flytten, en vanlig reaktion när personer med demenssjukdom tvingas flytta.

Till saken hör också att de anhöriga gett klara besked om att de ville att Lars-Erik skulle till Vinkelbo 2 om avdelning 3 skulle stängas.

– Argumentet att han skulle till Solbacka var att han skulle få eget kök och egen toalett. Men vad hjälper det honom som demenssjuk? undrar Johanna.

Hon tycker inte heller att bemötandet från de ansvariga på kommunen känns bra. Johanna bor numera i Bergen, Norge, hundra mil från Norsjö, och måste därför planera sina resor.

När hon till slut fick till ett möte kom bara två av de fyra personer hon fått löfte att träffa. Kommunchefen och en politiker var upptagna med annat.

– Det känns som att man inte blir tagen på allvar och att ingen vill ta ansvar.

Johanna har också reagerat mot anteckningar i pappans journal. Bland annat står det att flytten har gått bra, Lars-Erik trivs och de anhöriga är nöjda. Men det stämmer inte alls, betonar Johanna:

– Flytten har inte gått bra, Lars-Erik trivs inte och de anhöriga är inte nöjda.

Nu har hon anmält Norsjö kommun till både Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Justitieombudsmannen, JO. Det är en anmälan som även hennes bror Per-Erik står bakom.

De reagerar mot brådskan, bristen på information och hela handläggningen av ärendet. Att dementa måste flytta med så kort varsel och att de inte erbjuds ett anpassat boende bryter mot både Socialstyrelsens, länets och kommunens riktlinjer, framhåller Johanna.

– Nedläggningen av Vinkelbo 3 handlar bara om att spara pengar. I riskanalysen har man inte ens nämnt de boende, bara ekonomin och personalen.

Känslan att allt handlar om pengar förstärks av att hon vid ett möte med kommunen fick veta att orsaken till att Vinkelbo 3 skulle läggas ned var att dagcenter skulle flytta dit. Dagcenters lokaler behövdes i sin tur för den nya förskolan i Norsjö.

Nedläggningen är heller inte den enda på senare tid. Så sent som vid årsskiftet 2012–2013 stängdes Björkhem, Norsjö kommuns enda renodlade demensboende.

Den gången fick kommunen svidande kritik av både Socialstyrelsen och en intern utvärdering. Kritiken gick ut på att informationen varit dålig och att boendes och anhörigas önskemål inte hade tillgodosetts.

– Det här visar än en gång att kommunen inte bryr sig om de gamla och deras anhöriga, säger Johanna.

Det känns som att man inte blir tagen på allvar och att ingen vill ta ansvar.

Kommunen: ”Har försökt göra det här i dialog”

Ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Rekommendation om särskilt boende:

Socialtjänsten bör: erbjuda småskaligt särskilt boende specifikt anpassat för personer med demenssjukdom.

Rekommendation om förberedelse av personer med demenssjukdom som ska flytta:

Socialtjänsten bör: förbereda flytten genom att i god tid ge information och om möjligt engagera närstående, ge möjlighet till platsbesök samt ta del av personernas sjuk- och livshistoria.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Enkvist