Malå backar från kontroversiellt gymnasiebeslut

I Malå fick niondeklassarna bara en vecka på sig att bestämma sig för omval efter barn- och utbildningsnämndens beslut att hänvisa gymnasieeleverna till Skellefteå. Det väckte både oro och upprörda känslor och nu backar Malå kommun från beslutet. ”Vi kan bara beklaga att det blev som det blev”, säger barn- och utbildningschef Marie Blomberg. Men försämringarna av inackorderingstillägget ligger fast.

15 maj 2019 06:15

I början av april beslutade barn- och utbildningsnämnden i Malå om omfattande besparingar inom skolverksamheten. Bakgrunden var att nämnden måste kapa sina kostnader med närmare tio miljoner kronor på helårsbasis.

Mest pengar skulle sparas inom gymnasieskolan och där återfanns också den kanske mest kontroversiella punkten i sparpaketet – från och med i höst hänvisas de elever som börjar gymnasiet till Skellefteå.

En stor förändring, då Malå idag är med i det samverkansavtal som tecknats via Region Västerbotten och som omfattar alla 15 kommuner i länet. Dessutom har Malå ett avtal med Arvidsjaurs kommun.

Av hävd har också Tannbergsskolan i Lycksele varit det populäraste gymnasievalet för Malåungdomarna.

Lägre kostnad

Motivet till beslutet var framförallt att Skellefteå har billigare utbildningar än exempelvis Lycksele och Arvidsjaur. Men från Malå kommuns sida framhålls även att Skellefteå har ett brett utbud och att det finns möjlighet att dagpendla.

Samtidigt beslutade nämnden att förändra reglerna för inackorderingstillägget: för att ha rätt till ersättning måste det från och med i höst vara minst tio mil mellan hemmet och skolan.

Det innebär att de som går i Lycksele eller Arvidsjaur inte längre har rätt till något inackorderingstillägg, eftersom avståndet därifrån och till Malå är för kort.

Det är ett väldigt viktigt val och då är det viktigt att eleverna vet vilka valmöjligheter som finns.

I slutet av april skickade Malå kommun ut ett brev till vårdnadshavarna. Där stod det om vilka beslut som fattats och att de elever som ska påbörja sin utbildning till hösten kan behöva göra ett omval före den 6 maj.

Kort betänketid

Det innebar att elever och föräldrar bara fick en vecka på sig att ta ställning till de nya förutsättningarna.

Det skapade oro och väckte frågor: Går det att hitta bostad i Skellefteå? Måste man pendla 25 mil tur och retur varje dag? Vad händer om man inte tar sig in på utbildningen i Skellefteå?

Att tvingas ta ett sådant beslut med så kort betänketid strider också mot ett beslut i Skolväsendets överklagandenämnd, som säger att Båstads kommun var för sent ute med ny information inför hösten när eleverna informerades i början av januari.

Även Maria Olausson, undervisningsråd på Skolverket, betonar vikten av att det finns en förutsägbarhet för eleverna.

Får välja igen

– Det är ett väldigt viktigt val och då är det viktigt att eleverna vet vilka valmöjligheter som finns, säger hon.

Nu backar också Malå kommun från beslutet att hänvisa eleverna till Skellefteå.

I stället ska de elever som känt sig tvingade att göra ett omval få chansen att välja igen.

Marie Blomberg, barn- och utbildningschef i Malå, beklagar att det blev som det blev och säger att Malå kommun inför beslutet har kollat av med tjänstemän på Region Västerbotten, som har utformat gymnasieavtalet.

Skolchefskonferens

– Vi har hela tiden trott att det var okej eftersom vi har stämt av med dem som står bakom avtalet. Vi har ju också känt att det har varit kort tid, det är därför vi har kollat om vi verkligen kan göra så här. Om vi hade fått andra signaler hade vi inte ens dragit det till nämnden, säger hon.

Vändningen kom på en länsövergripande skolchefskonferens för några dagar sedan. Där hölls en diskussion som landade i att framförhållningen för eleverna blev för kort.

– Det var först då vi fick veta att det inte går. Och då backar vi, självklart. Det måste vi ju göra, säger Marie Blomberg.

Ett annat frågetecken har gällt om Malå kommun kan lämna det länsövergripande samverkansavtalet med så kort varsel.

Ekonomi

Enligt det nu gällande avtalet kan inte kommunen gå ur det förrän den 1 januari 2021.

–  Men det löper ut i månadsskiftet juni-juli 2019. Därefter börjar ett reviderat avtal att gälla, därför är det heller ingen uppsägningstid och Malå har inte för avsikt att skriva på det nya avtalet, säger Marie Blomberg.

Hon tycker att det som hänt är olyckligt och säger att det bottnar i den pressade ekonomiska situationen som nämnden befinner sig i:

– Vi har inte gjort det här för att göra det dåligt för någon, utan för att försöka göra det bra för eleverna och för att så mycket som möjligt av skattekronorna ska stanna inom kommunen.

Ingen lättnad

Att barn- och utbildningsnämnden backar från beslutet betyder inte att man fått några lättnader på sparkraven. I stället måste man spara ännu mer på förskolan och grundskolan.

Det kommer inte att bli enkelt, konstaterar Marie Blomgren:

– Vi tvingas ju redan idag skära i för- och grundskolan för att bekosta gymnasieskolan.

Kan du redan nu säga var besparingarna kan komma att ske?

– Nej det kan jag inte. Vi måste analysera läget och se var vi kan hitta besparingar som drabbar elever och personal så lite som möjligt.

På tisdagen fick Norran först uppgifter om att kommunen även backar från beslutet att eleverna måste ha tio mil till skolan för få inackorderingstillägg.

Men på aftonen, efter barn- och utbildningsnämndens sammanträde, stod det klart att det beslutet kvarstår.

Vad gäller inackorderingstillägget står det i skollagen att ”hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången”.

Här är Maria Olausson, Skolverket, tydlig med att det är lagens krav som gäller. En kommun får inte lägga till fler villkor som minskar elevernas rättigheter.

– Det finns inte möjlighet att skärpa reglerna och exkludera elever, säger hon.

I det här fallet har man utökat avståndet för att få inackorderingstillägg till tio mil, får man göra så?

– Bidraget ska ges för elever som behöver inackordering på grund av skolgång. Det behöver därför ske en bedömning i varje enskilt fall. Kommunen har att förhålla sig till paragrafen som den ser ut.

Så här har kommunen gjort fel?

– Kommunen ska följa reglerna i skollagen så som de ser ut. Det får prövas i det enskilda fallet.

Här går eleverna från Malå gymnasiet idag

Ort Antal Andel

Lycksele 54 37 %

Malå 35 24 %

Skellefteå 27 18 %

Arvidsjaur 11 7 %

Umeå 7 5 %

Övriga 13 9 %

Totalt 147 100 %

Anm: De elever som går i Malå går introduktionsprogram, till allra största delen är det nyanlända elever.

Källa: Malå kommun.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Enkvist

Ämnen du kan följa