Så påverkas Skellefteborna av EU – vad är bra och vad är dåligt?

Många regler som EU har bestämt påverkar oss i Skellefteå: Brottslighet, arbetskraft, avlopp, sopor och mycket mer. Här är besluten som hittills har tagits och som påverkar oss vare sig vi vill eller inte. Vad tycker du – blev det bra eller dåligt?

Besluten i EU påverkar sophantering, jakten på farliga virus, fri rörlighet för arbetskraft, regler för flyget, skatterna på cigaretter, avloppsbrunnar på landsbygd.

Besluten i EU påverkar sophantering, jakten på farliga virus, fri rörlighet för arbetskraft, regler för flyget, skatterna på cigaretter, avloppsbrunnar på landsbygd.

Foto: TT

Skellefteå2024-06-01 09:00

EU-valet

Kanske tänker du att frågor som beslutas i EU inte påverkar oss i norra Sverige, men inget kunde vara mer fel. Här har vi listat några av de största frågorna som hittills har beslutats i Europeiska Unionen. 

Har du åsikter om detta blev bra eller dåligt, ja då har du säkert åsikter även om det som ska beslutas i framtiden.

Det är därför man ska rösta. 

ARBETSLIVET

Grunden i hela EU är fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital. Att gränser har öppnats för människor har inneburit att fler kan söka sig till Skellefteå för att jobba. Fler personer från andra länder jobbar i byggbranschen samt i låglöneyrken av olika slag. Människor sökte sig också till rikare medlemsländer för att tigga, och kom att kallas EU-migranter. 

Rätten att resa och jobba gäller givetvis även åt det andra hållet. 

EU påverkar vissa regler för arbetslivet. Bland annat den nya regeln om dygnsvila som vållat trubbel i vissa yrken som har bemanning dygnet runt.

undefined
Många byggnadsarbetare på Northvolt kommer från andra länder.
undefined
Ett bolag från Finland bygger om vägen till Skellefteå flygplats, arbetet pågår sommaren 2023 och sommaren 2024.

BROTTSLIGHET

En effekt av den fria rörligheten är att den brottsliga arenan blivit större.

För Skelleftebygdens del har det inneburit att det med jämna mellanrum antingen härjat enskilda utländska medborgare eller större stöld- och inbrottsligor. 

Ökad rörlighet för arbetskraft har också ökat risken för människohandel och brott mot utlänningslagen.

Utländska gästarbetare kan också ha en annan uppfattning om vad som gäller kring narkotikabruk, licensplikt för vapen och hur berusad man får vara i trafiken.

”Samarbetet inom EU har en stor påverkan på det dagliga polisarbetet i Sverige”, påpekar svensk polis från centralt håll.

undefined
Exempel på stöldliga som härjat i Skellefteå. Bilden till vänster visar sammanställning där en av männens kläder jämförts från en övervakningsbilder i Södertälje och Skellefteå. Andra bilderna visar när några av männen köper solfilm och från en brottsplats på Tjärnvägen i början av september 2023.
undefined
Det utländska bolag som påbörjade Karlgårdsbron hade flera brister i säkerheten. Arbetsmiljöverket stoppade arbetet som syns på bild när man arbetade på arbetsplattformen utan att ha skyddsräcken. Bild från 2022.
undefined
Ett utländskt byggföretag gjorde ett jobb i Skellefteå, och de som arbetade med taket hade inte skyddssele.

NÄRINGSLIV

Den fria rörligheten innebär att företag i hela unionen fritt kan lägga anbud. Alla får konkurrera om alla uppdrag. 

I Skellefteå har flera utländska bolag gjort byggjobb. Entreprenörer som byggt Northvolts fabrik har varit omtalade samt bolaget från Litauen som har påbörjat Karlgårdsbron. 

Utländska företag investerar också i Sverige. Här i norr har det varit intresse för gruvor och just nu är det stort intresse för vindkraft. 

Givetvis är denna rörlighet ömsesidig, och företag från Skellefteå kan göra affärer runt om i Europa. Skellefteå har genom åren gjort sig känd som en urstark exportkommun. 

Jordbruket påverkas genom EU:s bidragssystem. Tidigare gynnades ett intensivt, storskaligt jordbruk vilket ledde till överproduktion och lager av osålda varor. Stödet är numera ett gårdsstöd som utgår oavsett vad lantbrukaren odlar eller producerar, vilket ska leda till att konsumenternas efterfrågan blir styrande. Stödet är kopplat till att jordbrukaren följer EU:s krav på miljöskydd, öppna landskap och djurskydd.

undefined
EU har stor påverkan på jordbruket och därmed vad vi äter.

MILJÖ

Många frågor som rör miljön beslutas i EU, vilket innebär att alla medlemsländer måste hjälpa till och anstränga sig.

Vattendirektivet strävar efter renare vatten och beslutades 2000. I Skellefteå ska vattendragens status förbättras, det arbetet har pågått i många år, främst i Bureälvens avrinningsområde. Många som bor på landsbygden måste då bygga om sina privata avloppsbrunnar. Kommunen måste också förbättra sina reningsverk, närmast på tur är Byske och Bureå reningsverk. 

Ännu ett inslag i vattendirektivet är att återställa vattendrag. Många gamla dammar har tagits bort för att fisk ska återfå sina naturliga lekplatser. Kraftverk har tvingats söka miljötillstånd på nytt, men de kraven är nu pausade. Våtmarker återställs genom att diken stängs av. Kalkning görs av försurade vattendrag.

Kommunerna har som särskilt uppdrag att bevaka sitt dricksvatten, förorenade områden, jordbrukets utsläpp, regn- och tövatten samt minska eldning som släpper ut dioxiner.

undefined
Många som bor på landsbygd har tvingats förbättra sina enskilda avlopp.
undefined
Vattendirektivet har lett till att dammar omprövas och vattendrag återställs. Här ett projekt i Risån, ett biflöde till Rickleån, där stenar läggs tillbaka. De togs bort en gång i världen för att underlätta för flottning.

Avfallsdirektivet beslutades 2008, och innehåller flera nya regler som håller på att genomföras i Sverige. Det blir hårdare regler kring sopor då man ska klättra i avfallstrappan, som det heter.

Mat får inte brännas utan måste rötas till gas eller komposteras (gäller från 1 januari 2024)

Mängden förpackningar ska minska genom insamling, då branschen måste betala. I Sverige ska förpackningsinsamlingen bli fastighetsnära senast 1 januari 2027.

Mängden nytillverkad textil ska minska genom att gammal textil måste materialåtervinnas. Man får inte längre slänga dem i restavfall (införs 1 januari 2025).

Trädgårdsavfall bör inte brännas, utan komposteras så det blir ny jord.

undefined
Förpackningar ska samlas och materialåtervinnas. Från och med 2027 ska insamlingen ske hemma vid tomten.

TRANSPORTER

EU engagerar sig i transportnätet eftersom det är en förutsättning för den fria rörligheten. 

När det gäller järnväg så finns gemensamma regler kring säkerhet, och EU har uttalat stöd för Norrbotniabanan.

EU påverkar också olika standarder för exempelvis lastbilar så att transporterna över gränser inte ska vålla problem. De bestämmer också över olika säkerhetsfrågor såsom tillåtna körtider för yrkesförare samt fordonsbesiktning.

Inom flyget finns gemensamma regler för ersättning när flyg är försenat. Flygsäkerheten regleras och EU styr över luftrummet och tilldelar avgångs- och ankomsttider. Det sluts också avtal för flygtrafiken till/från andra kontinenter. 

Inom sjöfarten finns regler om säkerhet mot olyckor och utsläpp, arbetstider, ansvar för passagerare.

undefined
Försenat flyg? Reglerna för ersättning har beslutats inom EU och är lika för alla.

SJUKVÅRD OCH OMSORG

Om du åker på semester till ett EU-land och bryter benet kan du få vård som alla andra medborgare i det landet. Vården bekostas av försäkringskassan. Det man har rätt till är vård som inte kan vänta. Under vissa förutsättningar kan man också söka specialiserad vård i andra länder.

EU:s arbete är ett komplement till den nationella hälsopolitiken. Exempelvis regleras kemikalier i arbetslivet, läkemedel, patienträttigheter och förebyggande av sjukdom. 

Av särskilt intresse är gränsöverskridande hälsohot såsom farliga virus och antibiotikaresistens. EU skapar även lagar och rekommendationer för att skydda människor från farliga hälso- och sjukvårdsprodukter.

EU reglerar även säkerhet vid donation av organ, blod, vävnader och celler. EU satsar också stora pengar på förebyggande arbete. En satsning på 5,3 miljarder euro pågår, och pengarna kan sökas av olika aktörer som jobbar med hälsa.

Cancer är en prioriterad fråga. Bland annat har man satt högre skatt på tobaksvaror och uppmanat länderna att göra cancerscreening. 

undefined
Antibiotikaresistens är ett växande problem och bekämpas av EU.
undefined
EU vill minska rökning och har påverket genom högre skatt.
undefined
För akuta tillstånd som en bruten arm, blindtarmsinflammation eller hjärtinfarkt kan man få vård i ett annat EU-land.
undefined
PFAS är en kemikalie som EU reglerar.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!