Drar slutsatsen att det finns en jävskultur

Efter Norrans granskningar beställde kommunen en extern granskning av jävsförhållandena, en granskning som genomförts av EY.
Efter Norrans granskningar beställde kommunen en extern granskning av jävsförhållandena, en granskning som genomförts av EY.

Jävsproblemen är kulturellt betingade och kunskapen kring jävsfrågor behöver förbättras. Det är slutsatsen av den undersökning av jävsproblemen inom förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad, UTB, som revisionsbyrån EY har gjort.

Skellefteå 12 januari 2021 15:05

Efter Norrans granskning av jäv i ledningen för UTB, vilket resulterade i att skolchef och grundskolechef fick gå, beslutade sig kommundirektör Kristina Sundin Jonsson för att anlita en extern granskare. Syftet var att ta reda på om de problem som uppdagats var en del av kulturen inom förvaltningen.

EY har genomfört intervjuer och en enkät. Så många som 37 procent av de tillfrågade upplever att det finns jäv inom deras enhet eller avdelning. Ett par procent fler anser att ledningen inte agerar i någon omfattning alls när det gäller jäv. De som jobbar med personalansvar uppger att de observerat jäv i högre utsträckning än övriga som svarat på frågorna.

Enkäten visade även att 96 procent av de som svarat inte upplever att de utbildats av kommunen i jävsfrågor. Drygt hälften uppger att de inte känner till kommunens etiska principer. Samtidigt visar utredningen att kommunen inte har någon specifik jävspolicy eller tydliga riktlinjer vad gäller jäv.

 

Intervjuer har gjorts med nio personer inom ledningsgruppen och då har det uppdagats att de jävssituationer som media uppmärksammat varit allmänt kända inom förvaltningen. I ett av fallen har en berörd individ vänt sig till rekryteringscenter för förtydligande och fått till svar att ingen jävssituation förelåg.

Flera uttrycker att jävsdilemman är en del av vardagen, särskilt i mindre samhällen och det framkommer också uppgifter om att UTB inte skulle ha värre problem än andra förvaltningar inom kommunen.

EY betonar även att det finns ett stort engagemang bland de anställda att motverka jäv, men man är osäker på vem man ska vända sig till.

 

I utredningen ger EY förslag på åtgärder och enligt kommundirektör Kristina Sundin Jonsson kommer kommunen att behöva öka kunskap och medvetenhet kring jäv. Därför ska en åtgärdsplan tas fram som beräknas vara klar 10 februari i år.

– Kunskap om jävsfrågor är en viktig grund för förtroendet för offentlig sektor, säger hon i ett pressmeddelande.

De åtgärder som föreslås är kontinuerlig och obligatorisk utbildning och fortbildning i jävsfrågor för alla anställda. Dessutom föreslår de ett systematiskt arbete för en god etisk kultur. Det handlar om diskussioner och övningar vid konferenser och arbetsplatsträffar. De vill också slå ett slag för att kommunen skapar kännedom och förtroende för kommunens relativt nya visselblåsarfunktion.

 

De som svarade på enkäten kunde även höra av sig till EY för att dela med sig av jäv som de observerat. De 31 individer som anförtrodde sig gav information om 38 unika ärenden. EY har dock inte bedömt om ärendena är korrekta men de rekommenderar att kommunen utreder dem. Samtliga personer rekommenderas att lämna uppgifterna i visselblåsartjänsten. Två vill inte göra det då de anser att tjänsten inte hanteras på ett tillförlitligt sätt samt att de är rädda för repressalier. Den mest förekommande ärendetypen i detta material gällde jäv vid anställning.

Utredningen

Revisionsbyrån EY är den externa part som genomförde utredningen under december 2020. Den består av såväl en enkät som intervjuer med personer i ledningsgruppen för utbildning och arbetsmarknad, UTB. 

Av de totalt 2771 medarbetarna på UTB som fick enkäten svarade 1 545, vilket ger en svarsfrekvens på 56 procent.

Utöver det har 31 personer hört av sig till revisionsbyrån för att dela med sig av sina observationer om upplevt jäv inom UTB.

Källa: Skellefteå kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa