Jävsutbildning för alla anställda i kommunen

Personal inom Skellefteå kommun ska få obligatorisk utbildning om jäv varje år. Det är en av åtgärderna för att motverka jäv inom verksamheterna. ”Arbetet är redan igång. Det är positivt att alla nu tänker till en extra gång”, säger personalchef Joakim Lundin.

”Åtgärdsplanen hjälper oss att arbeta långsiktigt när det gäller att säkerställa att jäv inte förekommer i organisationen”, säger Joakim Lundin.

”Åtgärdsplanen hjälper oss att arbeta långsiktigt när det gäller att säkerställa att jäv inte förekommer i organisationen”, säger Joakim Lundin.

Foto: Ulrika Nohlgren/arkivbild

Skellefteå kommun2021-02-10 13:55

Norrans granskning av jäv i ledningen inom förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad ledde till att skolchefen fick gå och till en oberoende undersökning av jävskulturen, utförd av EY.

Den enkätundersökning som gjordes visade att så många som 37 procent av de tillfrågade upplever att det finns jäv inom deras enhet eller avdelning. Ett par procent fler anser att ledningen inte agerar i någon omfattning alls när det gäller jäv. Dessutom brister det i utbildning i jävsfrågor. Den oberoende undersökningen konstaterade att jäv på förvaltningen var kulturellt betingad.

Sedan jävsavslöjandena i november har det även förts diskussioner kring jäv i kommunens ledningsgrupp och bland förvaltningscheferna, enligt Joakim Lundin. Det har inte bara handlat om relationer mellan underställda och chefer utan även om myndighetsutövning för förvaltningarna som har det ansvaret.

I samband med att undersökningen presenterades meddelade kommundirektör Kristina Sundin Jonsson att en åtgärdsplan skulle tas fram. På onsdagen presenterades de fem åtgärdspunkterna.

Åtgärdsplanen

Information om jäv ska finnas tillgängligt för alla anställda och ska innehålla exempel på dilemmafrågeställningar som ska ge vägledning i vardagen. Övningarna ska kunna användas på exempelvis arbetsplatsträffar. 

Årlig, obligatorisk utbildning i jäv för samtliga anställda ska ge kunskap kring lagar och regler.

Ansvar gällande jäv och interna kontaktvägar för stöd i jävsfrågor ska göras tydligare för chefer och medarbetare.

Visselblåsarfunktionen ska utvärderas utifrån dess syfte. Ärendehanteringsprocessen ska ses över och kommunikationen kring den ska utvecklas för att trygga användandet.

Fortsatt arbete i samtliga förvaltningar för att motverka och åtgärda jävssituationer.

Förutom jäv så handlar flera åtgärder också om kommunens etiska principer. Det är demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service.

”Kunskapen om både jäv och våra övriga etiska principer är grundläggande för förtroendet för offentlig sektor. Men vi ska också komma ihåg att förändring och förbättring tar tid. Bara för att en åtgärd är genomförd betyder det inte att jobbet är klart. Framför allt behöver det föras en dialog i vardagen om de dilemman som kan uppstå när det gäller att upprätthålla våra etiska principer”, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör.

Kommer anställningsprocessen att förändras efter det här?

– Vi kanske kommer att ställa mer raka frågor om det är något den sökande vill berätta för arbetsgivaren. Det gäller alla de etiska principerna, säger Joakim Lundin.

Han säger också att Skellefteå kommun borde ha hyfsat bra förutsättningar att undvika kompisrekrytering, då kommunen är förhållandevis stor.

– Utmaningarna är kanske större i mindre kommuner. Sedan påpekar även EY att jävsliknande förhållanden kan förekomma och det är okej, men man ska då undvika att hamna i situationer där man själv påverkas. När de uppstår måste man kliva ifrån och anmäla jäv, säger han.

Åtgärderna ska vara genomförda mellan 1 mars och 1 juni 2021. Det kommer också att tillsättas arbetsgrupper för genomförandet och dessa ska följas upp. I pressmeddelandet påpekas att arbetet ska ses som långsiktigt och ständigt pågående. 

Vad är jäv?

Jäv handlar om att en person är i en situation där hen kan tänkas vara partisk eller att det finns en omständighet som kan rubba förtroendet för personens opartiskhet. Det räcker med misstanke om partiskhet.

Jävsreglerna har kommit till för att garantera ett objektivt och opartiskt handlande från förvaltningsmyndigheternas sida.

Källa: Wikipedia och Skatteverket

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!