Tankkortsbrister i Malå kommun: Tankar skotrar under sommaren och bensin i dieselfordon

Vid den kommunala alpinanläggningen Tjamstanbackarna i Malå har man i åratal brutit mot kommunens regler för drivmedelskort. Det gör att man idag har svårt att visa vad bränsle för närmare hundra tusen kronor har använts till. Dessutom använder personal kommunens tankkort även under ledighet. Det visar Norrans granskning.

10 juli 2018 06:15

Utifrån den tidigare fritidschefens misstankar om att kommunens farmartank vid Tjamstanbackarna missbrukas, har Norran granskat anläggningens bränslekostnader. Närmare bestämt de tankkort som används av fritidsenhetens personal; Tre tillsvidareanställda anläggningsarbetare, kultur- och fritidschefen samt den tidigare fritidschefen.

Jag vet ingenting om något missbruk av kort. Det tror jag inte existerar.

Vi har granskat åren 2015 till 2017. Det rör sig om närmare 1 255 Statoil-transaktioner. Redan en snabb översyn visar att något inte stämmer – bland annat har diesel för över 90 000 kronor tankats med kort tillhörande bensinfordon. Och vice versa, i mindre utsträckning. Att personal skulle tanka fel bränsle i bensin- respektive dieselfordon i den omfattningen, är inte särskilt troligt. Förklaringen visar sig vara att man tankat andra fordon än de korten är avsedda till.

”Tankades okontrollerat”

Den före detta fritidschefen misstänkte dessutom att personal missbrukade farmartanken. ”Det tankades okontrollerat ur den”, upplevde han. Någon journal över vad bränslet gick till fördes inte och det har även tidigare inkommit signaler till kommunen om misstänka tjuvtankningar. Men Gunnar Harr, ansvarig chef i backen, säger sig inte känna till att något sådant ska ha förekommit.

Före detta chef anmäler Malå kommun till JO och Arbetsmiljöverket

– Jag vet ingenting om något missbruk av kort. Det tror jag inte existerar, säger han.

Alltså, det stämmer som han säger att det har gått till, däremot var det inte sanktionerat. Därav fick han en skriftlig varning.

”Han visste om det”

Personalen säger sig inte heller känna till något missbruk. Det vore riskabelt att fuska med korten, säger en i personalen ”eftersom det syns så tydligt när man måste dra två kort.” ”Men det går inte att utesluta att det sker”, säger samma person. En annan anställd erkänner att han tankat sin privata bil med kommunkortet, men att det var sanktionerat av chefen Gunnar Harr. Det handlade om att han skulle ”kvitta” en tankning som han gjort med sitt privata kort till en kommunbil. ”Vi kunde göra så ibland”, berättar han.

Chefen hade godkänt det?

– Ja, absolut. Han visste om det.

Men händelsen medförde en varning. Gunnar Harr medger inte att tankningen skulle ha varit sanktionerad.

– Alltså, det stämmer som han säger att det har gått till, däremot var det inte sanktionerat. Därav fick han en skriftlig varning, säger Gunnar Harr.

Enligt Malå kommuns regler för fordon och drivmedelskort ska ett tankkort finnas till varje enskilt fordon. Man använder ett så kallat tvåkortssystem; När man tankar ska rätt fordonskort användas och man ska därefter dra sitt personliga fordonskort. Systemet gör det möjligt att följa ett fordons bränsleförbrukning och se vilken förare som tankat.

Bröt mot reglerna

Men så har det inte fungerat i Tjamstanbackarna; Här har fel kort används till fel fordon och de personliga förarkorten har lånats ut. Dels har de bensindrivna skotrarnas kort använts för att köpa diesel, både sommar och vinter. Dels har de dieseldrivna pickupernas kort använts för att tanka bensin. Det rör sig om tusentals liter som tankats fel.

Dessutom tycks personalen tanka under ledighet. (Se fakta för fler detaljer). Enligt Gunnar Harr, kultur- och fritidschef, beror ledighetstankningar på att vikarier får låna tillsvidareanställdas personliga förarkort. När Norran intervjuar personalen visar det sig också att personalen ibland lånar ut korten emellan sig.

Tankar ”ofta” vid ledighet

Men personalen ger en delvis annan bild än Gunnar Harr. Enligt dem är det främst verksamhetschefens kort som lånas ut om detta behövs. En person säger exempelvis att ”det kanske skett två gånger på ett år” att han själv lånat ut sitt kort. En annan ur personalen ser inte hur det skulle vara möjligt ”kortet ligger ju hemma hos mig när jag är ledig” säger han. Den tredje tillsvidareanställda ger ytterligare en version. Det händer ofta att han tankar när han är ledig. ”Det handlar främst om att kommunens hyrbilar behöver tankas”. Han är den, förutom chefen, med flest ledighetstankningar. Vi hittar elva stycken på två år, av totalt ett trettiotal.

Hur går det till, blir ni inkallade då?

– Om vi är på jobbet tankar vi, så har vi gjort med hyrbilarna ända sedan starten. Det är alltid vi som står för tankningen av hyrbilarna, säger han.

Men varför är du på jobbet om du är ledig?

– Jag kan ju åka till jobbet för att hämta något jag glömt. Eller så vet man att en bil ska ut på morgonen, då tankar man den på kvällen.

Han förtydligar att detta inte gäller i dag. Sedan i mars har de fått order om att inte tanka under ledighet. Ett exempel på en tankning Norran hittar är när en anställd tidigt en ledig septembermorgon tankar två av kommunens leasingbilar, och sedan tankar samma bilar igen på eftermiddagen. Det rör sig om ett tiotal liter per gång. Angående det säger Gunnar Harr:

– Olika tjänstemän använder bilar, och när de kommer tillbaka tankas de fulla. Det är som en vanlig biluthyrning. Det innebär också att det händer att samma bil går ut flera gånger samma dag och tankas då oftast däremellan, säger han.

Jag ser det som att han är tillgänglig för verksamheten 24 timmar per dygn och brinner för verksamheten, då blundar man lite för vid vilken tidpunkt något utförs, exempelvis en tankning.

De uppenbara feltankningarna är över hundra stycken. Vid tre av dessa tillfällen är det den tidigare fritidschefen, Andreas Lundin, som tankat. Diesel i bensinfordon.

Hur kan det här komma sig?

– Det är jättemärkligt. Jag skulle aldrig missbruka min arbetsgivares förtroende på det sättet, då skulle jag ju knappast larmat om det. Det jag skulle kunna misstänka är att man bytt ut ett kort i bilen, ofta tar man ju bara kortet ur handskfacket, säger Andreas Lundin.

Jim Lundmark, kommunchef, säger:

– Personalen kan visserligen ha använt fel fordonskort, till gräsklipparna exempelvis saknas det särskilda kort. Därför har skoterkorten använts. Men kommunens bokföring stämmer. Vår ekonomiavdelning skulle ha reagerat om något var fel. Rätt summa är bokförd på rätt fordon, det vill säga objekt. Snöskotrar är ett eget objekt, liksom gräsklippare, säger han.

Jag skulle aldrig missbruka min arbetsgivares förtroende på det sättet, då skulle jag ju knappast larmat om det. Det jag skulle kunna misstänka är att man bytt ut ett kort i bilen, ofta tar man ju bara kortet ur handskfacket.

Men det visar sig inte stämma. Vi ser brister i bokföringen; kostnader för enskilda fordon har konterats på fel objekt. Och det är ofta svårt att härleda vad den bokförda summan faktiskt grundar sig på. Kostnader för pistmaskinen har exempelvis bokförts på leasingbilar, detsamma gäller gräsklippare och skotrar.

Enligt bränslekvittona för kortet som hör till pistmaskinen uppgår kostnaderna för de granskade åren till cirka 100 000 kronor mer än vad som bokförts på objektet pistmaskin. Men pistmaskinens tankkort är också det kort som används till farmartanken. Det vill säga farmartanken som tidigare fritidschefen upplevde att man tankade ”okontrollerat ur”. Anställda berättar att farmartanken även fylldes med skotrarnas tankkort ibland. Vilket kan förklara en del av skotertankningarna, exempelvis de som är på mer än vad en skotertank rymmer. Enligt Gunnar Harr är det en cistern, och inte en farmartank.

Hur kan ni veta var drivmedlet används när det inte förs journal?

– Vi har tillstånd att köra pistmaskinen till macken men under våren är det olämpligt då dubbarna på maskinen som sticker ut fyra centimeter förstör asfalten. Cisternen vi har rymmer 200 liter och har använts bara till två saker, för att slippa köra pistmaskinen ned till macken och tidigare somrar till gräsklippare sommartid. Det går inte att föra bok över den då den saknar ett räkneverk, säger Gunnar Harr.

Kan du utesluta att det förekommit missbruk när kommunens riktlinjer inte har följts?

– Hur ska jag kunna göra det? Du vet vad jag måste svara på det. Ingen arbetsledare eller chef har möjlighet att vara med på alla tankningar hela tiden, säger Gunnar Harr.

Två av fordonen som enligt tankkorten används av personal tycks inte heller ägas av kommunen. Det är en personbil samt en avställd moped som enligt regnumren har ägare i södra Sverige. Här visar det sig att kommunen skrivit in fel registreringsnummer. Mopeden visar sig vara en skoter som kultur- och fritidchef Gunnar Harr själv ägde, som han sålde till kommunen för 85 000 kronor i januari 2016.

– Det ser jag inga problem med. Gunnar hade fått skotern värderad, det dubbelkollade jag, säger Jim Lundmark, kommunchef.

Förutom de Statoil-tankkort som är kopplade till specifika fordon, finns ett tankkort som används vid OKQ8. Här går det inte att se vem som tankat. Vad Norran kan se är att det har använts för totalt cirka 14 000 kronor på knappt ett år. Vid flera tillfällen på kvällstid. När vi frågar kommunens ekonomiavdelning vad kortet syftar till, blir svaret att det används ”när det har varit problem att tanka på Statoil.” Men när Norran jämför tankningsdatum vid Statoil och OKQ8, visar det sig att personalen vid flera av datumen visst har tankat vid Statoil – utan synliga problem.

Det ser konstigt ut?

– Normalt sett krånglar det hela dagen. Men det kan också ha krånglat på förmiddagen eller eftermiddagen. Eller att det är enskilda tankkort som har krånglat, säger Gunnar Harr.

På det stora hela tror jag att det är bra att det kommer fram, även det som inte fungerar. Det leder ju också till att vi kan bättra oss, även om det riskerar att komma kritik nu.

Redan vid slutet av 2016 får kommunen signaler om att något inte står rätt till. Det är då varningen delas ut till en anställd som tankat sitt privata fordon med kommunens tankkort. Men inte förrän i mars i år, efter skrivelsen från den förre fritidschefen, agerar man. Då går man ut med ett förtydligande om de rutiner som redan finns. Att granska detta ytterligare, ser man inga behov av, enligt kommunchefen.

– Det skulle väl vara att följa upp att rutiner följs, det måste man jobba kontinuerligt med, säger Jim Lundmark.

När Norran frågar om farmartanken, och hur den egentligen används, hänvisar Jim Lundmark till personalen.

Men vi vill nog höra vad du har att säga om detta?

– Jag har inga mer förklaringar än personalen och Gunnar Harr har gett, säger Jim Lundmark.

Du ser inga behov av förklaringar från Gunnars sida?

– Jag ser det som att han är tillgänglig för verksamheten 24 timmar per dygn och brinner för verksamheten, då blundar man lite för vid vilken tidpunkt något utförs, exempelvis en tankning.

Bokföringen var inte så glasklar som du gjorde gällande. Hur ser du på det?

– Nej … det kanske inte är så lätt att härröra varje tankning. Men nu, från och med påminnelsen, ska varje fordon ha fått ett eget kort. Konteringen ska ske noggrannare och personliga kort ska inte lånas ut under ledighet.

Kan ni garantera att det inte har fuskats med korten?

– Den risken finns ju alltid, och det är väl därför ni granskar oss nu. På det stora hela tror jag att det är bra att det kommer fram, även det som inte fungerar. Det leder ju också till att vi kan bättra oss, även om det riskerar att komma kritik nu, säger Jim Lundmark.

Även Gunnar Harr erkänner att rutinerna de haft, hanteringen och konteringen varit bristande.

– Där är det bara att ändra rutinerna så att det blir tydligt och rätt. Min absoluta avsikt är att även om vi har haft brister i rutinerna så ska det bli bättre.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Enkvist