Norrbotniabanan: Bör ta större hänsyn till landskap och naturreservat

Vid Norrbotniabanans sträckning Södra Innervik – Södra Tuvan bör större hänsyn tas till berörda naturreservat. Det bör även möjliggöras för två broar över älven, skriver kommunen i ett förslag på yttrande.

28 augusti 2019 17:30

Det är Trafikverket som bett kommunen om ett yttrande över järnvägsplanen som rör dragningen Södra Innervik – Södra Tuvan, en sju kilometer lång sträcka som går genom Skellefteälvens dalgång.

Området präglas av värdefulla våtmarker, lövskogar och jordbruksmark. I förslaget till yttrande understryker kommunen att stor hänsyn måste tas till både kulturlandskap och naturreservat. Det görs till viss del redan i liggande förslag, men kommunen skulle vilja se ytterligare anpassningar.

Längre landskapsbro

Exempelvis handlar det om att förlänga en planerad landskapsbro så att den går genom hela naturreservatet i området. I yttrandet står: ”Gestaltningen av järnvägen är avgörande och har stor påverkan på hur järnvägen upplevs. Broar och slänter bör anpassas till landskapet med hänsyn till befintlig bebyggelse och miljö.”

Här påpekas också att det i den nuvarande planen inte framgår om några kompensationsåtgärder ska vidtas, det vill säga åtgärder som syftar till att motverka negativa konsekvenser för naturmiljön i området.

Hänsyn till VA

Där delsträckan når Södra Tuvan finns ett va-verksamhetsområde. Yttrandet betonar vikten av en fortsatt dialog med kommunen där planeringen kan påverka befintlig va-verksamhet och va-ledningsnät.

I den föreslagna järnvägsplanen finns endast en järnvägsbro över älven. Det är beräknat utifrån den idag relativt låga frekvensen av godstrafik. Kommunen har tidigare påpekat att de vill se två broar över älven – men fått nobben av Trafikverket. Kostnaden på minst 300 miljoner kronor anses inte vara motiverad. Kommunen upprepar nu denna åsikt – men modifierat. Nu anser man att planeringen bör göras så att den ”möjliggör” för ett framtida bygge av ytterligare en bro. Detta eftersom kommunen tror att godstrafiken kommer öka.

Saknar underlag

Utifrån de handlingar man hittills fått ta del av går det emellertid inte att ge ett fullständigt yttrande, enligt kommunen. Bland annat önskas förtydliganden kring masshantering, buller, vibrationer och påverkan på luftkvalitet.

Förslaget till yttrande kommer att modifieras något innan det skickat till kommunstyrelsen för beslut.

Lorents Burman (S) är ordförande i kommunstyrelsen.

– Vi har en del synpunkter, men det handlar främst om justeringar längs denna sträcka. Det blir mer komplicerat ju närmare centrum vi kommer, säger han.

För sträckningen Södra Tuvan – Skellefteå centrum beräknas samråd hållas till hösten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Petersson

Ämnen du kan följa