Blivande grannar kritiserar centrumbron - oro för buller och jordskred

Planen för centrumbron fick mycket kritik från närboende när det nyligen gjordes ett samråd. Främst handlar synpunkterna om buller och rasrisk.

25 januari 2019 16:59

Skellefteå kommun ska ansöka om vattendom för att få bygga bron, och då krävs ett samråd.

Vem som helst fick komma med synpunkter, men kommunmedborgare i allmänhet hörde inte av sig, utan inläggen kom från de som äger/bor i hus närmast brofästena.

Många har anmärkt på att det saknas miljökonsekvensbeskrivning, och önskar att den görs.

Tror på fler bilar

Främsta oron handlar om buller. Det kritiseras att befintlig bullerutredning är gammal och att mycket har hänt. Det påpekas att nya bostadsområden är på väg att växa upp på södra sidan, främst då Falkträsket, vilket väntas öka trafiken. Dessutom nämner någon att Lejonströmsbron är på tal att stängas för biltrafik och då måste dessa bilar räknas med i den blivande trafiken.

Totalt sett ifrågasätts att den nya bron bara ska transportera 6 000 fordon per dygn. Blir det fler så ökar också bullret.

Det poängteras att reglerna om buller vid bostäder är tvingande och måste hållas.

Vibrationer och skred

Ännu en viktig punkt var risken för jordskred. De som har sina hus riktigt nära älven oroas för vibrationer under byggtiden och när vägen har öppnats. Det befaras ge sättningar i marken och sprickor i husen.

Även Skellefteälvens regleringsföretag oroar sig för erosion, särskilt när bygget kommer att pågå under minst en vårflod, då vattnet får snävare passager.

Det varnas för att norra älvsbrinken kan ha väldigt djupt ner till fast berg. Det finns indikationer på det från tidigare borrningar, och så var också fallet när Älvsbackabron byggdes.

Cykelvägarna

Några har föreslagit att gång- och cykelvägen bör gå på brons västra sida, så att folk som kommer från Sunnanåhållet slipper korsa den nya vägen först, utan kan göra det inne i stan om de ska österut. ”Dessutom blir det trevligare att flanera på bron om man kan se aftonsolen och utsikten mot holmarna” argumenteras det.

Flera har funderingar om korsningarna med de befintliga gång- och cykelvägar som följer älven. Det anses negativt om det blir för stora höjdskillnader och det varnas för tunnlar på grund av överfallsrisken.

Brons höjd

När det gäller brons höjd finns det skilda uppfattningar. Någon skriver att det är bra att den är låg så att den inte skymmer sikten längs älven. Andra oroar sig för högt vattenstånd och att bron då skulle ha fel konstruktion med för många pelare.

En medborgare kräver att det ska göras en arkeologisk utgrävning då man fastställer var Karlgård skeppsvarv låg under tidigt 1800-tal, så att eventuella lämningar inte förstörs.

Totalt kom det elva inlägg. Sju var från privatpersoner, ett var från ett fastighetsbolag med flera berörda hyreshus och ett var från en bostadsrättsförening. Tre var från myndigheter/organisationer.

"Ändrar inte våra planer"

– Vi ska nu sammanställa detta och räknar med att få iväg ansökan till mark- och miljödomstolen i slutet av februari, säger Karin Degerfeldt, chef för projektledning på Samhällsbyggnad, Skellefteå kommun.

En viktig utredning som då kommer att vara klar är miljökonsekvensbeskrivningen. Den fanns inte med i samrådet, men kommer att kunna läsas av domstolen.

– De elva synpunkter som kom in ändrar i nuläget inte våra planer om hur bygget ska gå till. Men det blir upp till domstolen att avgöra, säger Karin Degerfeldt.

Centrumbron planeras att börja byggas 2021. Hittills har kommunfullmäktige avsatt 300 miljoner i sina långtidsplaner.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Yvonne Rönngren

Ämnen du kan följa