Så ska läckande olja tas omhand

Olja som läcker från något fraktfartyg och driver mot Skellefteås kust. Scenariot är inte orimligt, och därför har kommunen gjort en oljeskyddsplan.

12 augusti 2015 20:50

Varje år gör handelsfartyg cirka 20 000 resor i Bottenviken. Somliga har bensin, diesel eller olja i sina tankar, och hela lasten kan alltså bli ett hot om det kommer ut. Övriga fartyg har annan last, men har mellan 200 och 6 000 ton drivmedel i sina tankar.

Avfallet blir mer

Oavsett typen av fartyg innebär de alltså en viss risk, då mängden oljehaltigt avfall kan bli upp till 30 gånger så stort som själva utsläppet är.

Orsaker till utsläpp kan vara att fartygen går på grund, krockar eller förliser.

Om något sådant händer är det staten (Kustbevakningen) som ansvarar för utsläppet till havs, medan kommen ska ta hand om den olja som driver i land.

I Skellefteå är det räddningstjänsten som ska leda arbetet, och tekniska kontoret som utför sanering.

Klassas som kris

Om utsläppet klassas som extraordinär händelse ska krisledningsnämnden ta över. Handlar det om kris har man rätt att få hjälp av andra kommuner samt försvaret. De ska då ha skälig ersättning.

I slutländen kan kommunen få ersättning för sina insatser av staten.

Oljeskyddsplanen innehåller tydlig delegationsordning med mera som gäller om olyckan händer. Den har godkänts av kommunstyrelsens arbetsutskott och ska vidare till kommunfullmäktige för beslut.

 

Saneringen

Görs på land av tekniska kontoret.

Till hjälp kan man ta andra kommuner eller myndigheter.

Frivilliga kan också vara en resurs. Alla som ska delta ska ha avtal, försäkring och utbildning.

Skellefteå kommun har en frivillig resursgrupp med cirka 30 medlemmar som har övat i att organisera spontanfrivilliga.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa