Bakslag för Boliden – fick nej till Laver

Länsstyrelsen i Norrbotten säger nej till Bolidens planer på en gruva i Laver i Älvsbyns kommun. Motivet till att avslå koncessionsansökan är bland annat att riksintressen hotas, som att sjöar töms.

13 mars 2015 10:53

Laverfyndigheten är väl känd och skulle Boliden öppna gruvan kan det på sikt skapa över 1 000 nya jobb i Älvsbyn. För att Bolidens Laveretablering ska bli verklighet krävs det att gruvföretaget får ensamrätten till malmen i området genom att Bergsstaten beviljar ansökan om bearbetningskoncession.

Anna Modig är assessor vid länsstyrelsen och hon anger att en etablering gör stora ingrepp i de så kallade Natura 2 000-intressena.

– Vi anser också att rennäringen bör ha företräde.

Länsstyrelsen ska bedöma om det är en lämplig åtgärd av området att starta en gruva. Avvägningar av olika riksintressen ska ske samt att man ska kontrollera om miljökonsekvensbeskrivningen är tillräcklig.

Linda Ylivaino är jurist vid Bergsstaten och hon har kommunicerat länsstyrelsens beslut med Boliden.

– Nu ska vi analysera yttrandet från länsstyrelsen och själva ta beslut om vi har samma inställning som länsstyrelsen i frågan om Laver.

Händer det att Bergsstaten har en annan uppfattning än länsstyrelsen när det handlar om gruvetableringar?

– Ja, det förekommer, men inte så ofta, säger Linda Ylivaino.

Boliden har nu fram till den 16 april på sig att svara på länsstyrelsens utredning. Om Bergsstaten har samma uppfattning som länsstyrelsen så kan Boliden överklaga beslutet, då blir det regeringen som i sista hand bestämmer om en ny gruva får öppnas.

Anders Forsgren är projektledare inom Boliden för Laver. Han säger att beskedet från länsstyrelsen givetvis är ett bakslag.

– Vi anser att vi tagit hänsyn till både bevarandestatus och rennäringen. Vi har gjort omfattande bakgrundsundersökningar.

Samtidigt säger Anders Forsgren att Boliden är medveten om att det finns motstående intressen när det handlar om den här typen av verksamhet.

– Vi har ju förstått att prövningen blir svår och komplicerad. Men alla positiva effekter som en gruva ger måste ju också vägas in.

Vi tar ställning till eventuellt överklagande vid ett senare tillfälle

Olika intressen krockar.

Länsstyrelsen skriver att en gruvetablering skulle innebära flera torrlagda sjöar med koppling till Piteälven och Natura 2000-område. Riksintressena mineralutvinning och rennäring krockar också i området. Rennäringen bör ha företräde anser länsstyrelsen. Det är samebyn SamisjaurNjarg som finns i området.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa