Misstänkt jäv: Skolchefen föreslog sambon till tjänsten

Skolchefen Anders Bergström höll i samverkan med facket då hans sambo rekryterades till hans förvaltning. Enligt protokoll är han den som föreslår henne till toppjobbet. Det trots att kommunens interna utredning hävdar att han ”klev av” rekryteringsprocessen. Norran har granskat chefstillsättningen.

Anders Bergström är förvaltningschef för utbildning och arbetsmarknad vid Skellefteå kommun. Det är oklart hur förvaltningschefen ”klev av” rekryteringsprocessen, vilket kommunens egen utredning hävdar.

Anders Bergström är förvaltningschef för utbildning och arbetsmarknad vid Skellefteå kommun. Det är oklart hur förvaltningschefen ”klev av” rekryteringsprocessen, vilket kommunens egen utredning hävdar.

Foto: Patrick Degerman

Skellefteå2020-11-24 13:48

Anders Bergström är förvaltningschef för utbildning och arbetsmarknad vid kommunen. Sedan våren 2020 är han närmsta chef över sin sambo, som då fick tjänsten som chef för digitalisering och innovation. 

Ärendet, som anmäldes som ett misstänkt jäv till kommunen, utreddes internt, vilket Norran rapporterat om.  Utredningen slog fast att ”en relation i en ledningsgrupp kan innebära risk” och resulterade i att sambon fick lämna ledningsgruppen. 

Angående jävsituationen avskrevs misstanken i kommunens utredning. Här står: ”En facklig företrädare som deltog i samverkan av organisationen har bekräftat att FC (förvaltningschefen) inte var med i rekryteringen utan klev av när sambon blev aktuell.” 

När, eller hur han klev av, framgår inte i utredningen. Inte heller om underlaget består av annat än ett uttalande från en facklig representant. 

För att utreda saken tog Norran del av bland annat annons och ansökningshandlingar, samt samverkansprotokoll som rör den aktuella chefstillsättningen. Det visar sig att tjänsten annonserades internt, möjlig att söka för redan anställda vid dåvarande skol- eller gymnasiekontoret. Annonsen låg ute under fem dagar och tre ansökningar kom in, varav en var förvaltningschefens sambo. 

Även om kommunens rekryteringspolicy säger att annonsering som norm ska ske externt, så finns undantag. 

– Om kompetensen finns inom verksamheten, så vill man oftast inte ha externa ansökningar eftersom man då riskerar övertalighet, säger Sophia Abrahamsson, HR-chef vid utbildning och arbetsmarknad. 

 Nu fanns kompetensen inom verksamheten, eftersom sambon hade en liknande tjänst?

– Ja, men det fanns fler med liknande kompetens, inte bara hon. Och om de söker vet man ju inte på förhand, om de inte gör det kan man gå vidare med en extern annonsering, säger Sophia Abrahamsson. 

Det kan också vara förklaringen till annonsen låg ute under en begränsad tid, fortsätter hon. Men då hon inte själv satt med i rekryteringsgruppen hänvisar hon ytterligare frågor dit. 

Det är inledningsvis svårt att få klarhet i när Anders Bergström klev av rekryteringsprocessen, vilket han enligt kommunens utredning alltså gjorde. Det finns ingen skriftlig dokumentation som visar på det. Lika svårt är det att få svar på vem som satt i rekryteringsgruppen – som alltså tog över när han anmälde jäv. 

Sophia Abrahamsson vill inte kommentera saken när Norran ringer. 

Men varför, förutom fackliga representanter måste väl någon från förvaltningen suttit i rekryteringsgruppen, den kan väl inte bara bestått av fackliga representanter om Anders klev av? 

– Det törs jag inte säga något om, säger Sophia Abrahamsson.

Inte heller hon vet exakt när han ska ha klivit av:

– Det finns nog inget specifikt datum, det var nog bara självklart att han inte skulle vara med. Jag menar, alla kände ju till hans relation. 

I efterhand vill hon förtydliga att det var intervjuer samt bedömning av kandidater som han inte skulle vara med på.

Norran vänder sig till Caroline Thorén, press- och mediestrateg på kommunen. Hon lovar att ta reda på vem som satt i rekryteringsgruppen från arbetsgivarens sida och sedan återkomma.  

– Som jag förstått det, efter att ha talat med de inblandade, så var det endast Anders Bergström som satt i den här gruppen från arbetsgivarens sida.

Förvaltningschefen är alltså den enda i rekryteringsgruppen från arbetsgivarens sida?

– Ja, så ser det ut, säger Caroline Thorén. 

Inte heller utifrån samverkansprotokoll med facket, går det att se att någon annan tagit över. Den 30 oktober 2019 lämnar förvaltningschefens sambo in sin ansökan. Den 6 november hålls ett samverkansmöte om chefstillsättningen. Arbetsgivarens förslag är att erbjuda tjänsten till förvaltningschefens sambo. Och förvaltningschefen, Anders Bergström, är den som undertecknar protokollet. Inte heller har han distanserat sig från mejldialog om tjänsten. När annonsen ligger ute, den 31 oktober, och frågor kommer in angående tjänsten, får Anders Bergström kopia på mejl. 

Anders Bergströms närmsta chef, kommundirektör Kristina Sundin Jonsson, känner inte till att han deltog i samverkan med facket. 

– Du har tagit del av protokoll som visar det alltså?, undrar hon. 

Ja, han skriver under protokollet där sambon föreslås för tjänsten. 

– Hade han klivit av så borde han inte ha deltagit i samverkan, säger hon.

Även kommundirektören hänvisar frågor till rekryteringsgruppen. 

Vi vänder oss alltså till Anders Bergström.  

Om det inte fanns någon annan arbetsgivarrepresentant i rekryteringsgruppen än du, vem lämnade du över till egentligen?

– Det är väl det som är problemet, att jag inte pekar ut en person X som faktiskt skulle ta över. 

Men då tar ju ingen över?

– Nej, och det är det jag gjort fel. Jag tog väl bara för givet att kollektivet skulle ta över.

När du säger att rekryteringsgruppen var helt enig. Då menar du alltså du och de fackliga representanterna? 

–  Ja. 

Anders Bergström hävdar att en konsult på kommunens rekryteringscenter tog fram kravprofilen inför tjänsten. Däremot var han den som ”informerade konsulten om vilken roll de behövde”, säger han. Han säger också att han inte skrev under sambons anställningskontrakt. 

– Det gjorde en avdelningschef, och rekryteringscenter höll i anställningsintervjun.

Du samverkar med facket. Du får mejl med frågor om tjänsten. Du är med och påverkar tjänstens innehåll. Det här är inte bara misstänkt jäv enligt experten vi talar med, det är ”jäv så det dundrar om det.”

– Ja, det är lätt att vara efterklok. Men som jag säger, jag borde ha pekat ut någon som tog över. Det blev fel, säger Anders Bergström. 

Norran frågar Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör, om hon kände till förvaltningschefens relation då sambon anställdes. 

– Ja, det har kommunicerats utåt och varit känt sedan hon anställdes för flera år sedan. En orsak till öppenheten har säkert varit just den här problematiken, därför har transparens varit ett ledord.  

Så du upplevde det alltså som ett problem först när det inkom en anmälan om jäv?

– Jag fick information om organisationsförändringen efter att den genomförts. Självklart har jag fört en dialog med Anders om det olämpliga ur ett jävsperspektiv. Jag borde naturligtvis ha krävt av förvaltningschefen att direkt riva upp den beslutade förändringen, trots enigheten i samverkansgruppen, eftersom riskerna var uppenbara. Samtidigt hade vi en pågående dialog om detta. Sedan har ju vår utredning och din granskning visat på delar som inte fungerade just från jävssynpunkt, säger hon.  

Kristina Sundin Jonsson säger att ytterligare åtgärder ska vidtas.

– Vi behöver exempelvis fortsätta våra utbildningar i jäv. Jag är också glad över att vi har infört visselblåsarfunktionen. I den framkommer det perspektiv och tankar som inte alltid är synliga för en ledning, säger hon.

Kommunen utreder även en annan anmälan som kommit in till visselblåsartjänsten och som rör samma rekryteringsprocess. Resultatet väntas presenteras inom kort. 

På samverkansprotokollet där arbetsgivaren föreslår att förvaltningschefens sambo ska få tjänsten är det han själv som skriver under.
På samverkansprotokollet där arbetsgivaren föreslår att förvaltningschefens sambo ska få tjänsten är det han själv som skriver under.
Fakta

Jävsreglerna i kommunallagen gäller för förtroendevalda, ledamöter och tjänstemän. Enligt dessa får man inte delta i handläggningen av ett ärende ”som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående.”

Den som misstänker jäv inom en myndighet kan anmäla detta till JO. Förhållandet bör inte vara äldre än två år. JO:s utredning utmynnar i ett beslut där kritik kan riktas mot myndigheten. 

Källa: Kommunallagens och jo.se.  

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!