Testa dina vänner och bekantas kunskap om lokalpolitik

"Utgå ifrån dessa begrepp och förhör någon eller några personer i din närhet eller varför inte arrangera en liten frågesport?"
"Utgå ifrån dessa begrepp och förhör någon eller några personer i din närhet eller varför inte arrangera en liten frågesport?"

För att demokratin ska fungera så bra som möjligt vill jag att alla människor ska kunna delta i den lokala politiska debatten. Det finns dock tyvärr en del trösklar och en av dem är att fullmäktigedebatten ofta innehåller ord som inte används i dagligt tal.

Ledartext 27 mars 2023 06:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Följande ordlista kan förstås bara läsas rakt upp och ner som vilken text som helst, jag har dock ett annat förslag: Utgå ifrån dessa begrepp och förhör någon eller några personer i din närhet eller varför inte arrangera en liten frågesport?

Kommunfullmäktige (KF)
Detta är kommunens högsta beslutande församling. Då väljarna röstar i kommunvalet är det mer exakt ett val av vilka partier och personer som ska sitta i just KF. Här tas kommunens budget och alla större politiska beslut.

Kommunstyrelsen (KS)
Lite förenklat kan KS beskrivas som kommunens motsvarighet till en regering. De har till uppgift att förbereda ärenden till KS, leda kommunens dagliga arbete och genomföra de beslut som fullmäktige fattar. KS ledamöter utses av fullmäktige.

Kommunalråd
Detta är en titel som används för kommunpolitiker som arbetar med politik som hel- eller deltid och sitter i KS. Någon skarp avgränsning av vilka som får använda titeln finns inte, men de flesta kommuner brukar ha ett eller två kommunalråd.

Oppositionsråd
I kommuner med två kommunalråd är det vanligt att en av dessa tjänster går till ett parti som inte är med i den politiska majoriteten. I dessa fall brukar personen istället tituleras oppositionsråd, då de partier som inte ingår i den styrande majoriteten brukar kallas oppositionen. I Skellefteå har man valt att ha tre kommunalråd och ett oppositionsråd.

Nämnd
Då kommunens verksamhet är väldigt bred och komplicerad är det svårt för KS och KF att på egen hand leda arbetet. För att hjälpa till med den politiska ledningen kan fullmäktige besluta att det ska finnas ett antal nämnder med ansvar över vissa områden, till exempel socialnämnd, skolnämnd eller miljönämnd. Nämndernas exakta ansvarsområden och mål varierar från kommun till kommun, detta bestäms av fullmäktige.

Presidium
Detta är ett samlingsord för ett mötes ordförande samt en eller flera vice ordförande. Ibland räknas även sekreterare med samt i förekommande fall rösträknare.

Gruppledare
När man pratar om gruppledare inom politiken avses oftast den person som leder ett partis arbete i KF. Detta är oftast också den person som agerar som partiets främsta företrädare i lokala frågor. Undantag från detta är om ett parti har kommunalrådsposter, då används ofta dessa titlar istället för titeln gruppledare.

Interpellation
Detta är skriftliga frågor som KF:s politiker oftast ställer till ett kommunalråd eller till en ordföranden för någon nämnd. Frågan ska lämnas in skriftligt och svaret ska också vara skriftligt. Interpellationen och svarens läses upp under fullmäktiges möten och leder ofta till en efterföljande debatt.

Fråga (kommunfullmäktige)
Frågorna liknar interpellationerna, men är begränsade på så sätt att endast frågeställaren och den som frågan är riktad till får delta i debatten.

Motion
Samtliga politiker som är invalda i fullmäktige har rätten att komma in med politiska förslag (ersättare kan endast göra detta då de går in och ersätter någon). Motioner ska endast handla om ett ämne och bör behandlas av KF inom ett år från det att förslaget först kom in. Motioner och interpellationer är de vanligaste sätten för oppositionen att bedriva politik.

Yrkanden
De konkreta förslag eller beslut som en politiker vill få igenom.

Reservation
Att reservera sig i en fråga betyder att man vill föra till protokollet att man inte håller med det tagna beslutet. Om ett parti eller en person inte reserverar sig anses man juridiskt sett ha stött beslutet.

Förvaltning
Detta är ett samlingsnamn på alla de opolitiska tjänstepersoner som arbetar inom kommunens olika verksamhetsområden. De har till uppgift att genomföra de beslut som politikerna i KS, KF och nämnderna har beslutat om. Det är även dessa tjänstepersoner som utreder och förbereder olika politiska förslag innan beslut om förslagen tas av politikerna. Man talar ofta om förvaltningen av olika områden såsom till exempel socialförvaltningen eller skolförvaltningen.

Expediering
Detta innebär oftast att fattade beslut ska skickas ut till personer och verksamheter som berörs av beslutet i fråga.

Om du, din partner, dina barn, barnbarn, vänner eller vilka som tog sig an denna ordlista redan kunde samtliga ord kan jag bara nicka stolt, sådär som ens lärare ibland gjorde.

Rättelse: I en tidigare version av artikeln stod det att Skellefteå kommun har tre kommunalråd och att ett av dessa tituleras oppositionsråd. Det är nu rättat till att Skellefteå kommun har valt att ha tre kommunalråd och ett oppositionsråd.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa