Region Västerbotten – stark styrning men svag ledning

Region Västerbotten har flertalet stora problem. Budgetunderskottet, vårdköerna, och beroendet av bemanningsföretag. Men framförallt, prägeln av den bristfälliga verksamhetsledningen.

”Den samlade bilden du får av regionstyrelsens utvärdering av målen fullmäktige antagit för regionen går på tvären med revisionens egna prognos.”

”Den samlade bilden du får av regionstyrelsens utvärdering av målen fullmäktige antagit för regionen går på tvären med revisionens egna prognos.”

Foto: Pär Lindström/Norran

Ledarkrönika2023-12-08 07:30
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är skillnad på att styra och att leda, sa Anders Hettinger (KD) i regionfullmäktige (22/11). Det är ett viktigt budskap. Att styra en region kan du göra med mandat, lagar och beskattning. Att leda regionen kräver mer än det. Det kräver tydliga prioriteringar, som blir till mätbara mål på kort och lång sikt. Och lägger grunden för en ständig strävan regionen kan färgas av. Med konstruktiva strategier, och en välfungerande samordning för vägen till målen för regionens olika verksamheter. Mot bakgrund av regionens delårsbokslut, och revisionen som efterföljde, sätter Hettinger fingret på en problembild, och en av dess bidragande orsaker. Regionens prognos visar på regionen får ett budgetunderskott på 739 miljoner detta år. Utifrån revisionen av bokslutet kan vi förstå att den bristfälliga ledningen av regionen har en stark inverkan på resultatet. I revisionen riktas dels skarp kritik mot det ekonomiska resultatet. Dels riktas kritik mot utvärderingarnas kvalitet.

Den samlade bilden du får av regionstyrelsens utvärdering av målen fullmäktige antagit för regionen går på tvären med revisionens egna prognos. Enligt regionstyrelsen kommer hälften av målen regionfullmäktige antagit för regionen 2023 att uppfyllas. Men revisorernas bedömning är att underlaget regionstyrelsen utvärderat är otillräckligt. Dels för att det är oklart hur resultatet för regionens olika nämnder vägts samman. Samtidigt som vissa av metoderna i utvärderingen inte bedöms tillförlitliga i relation till slutsatserna.

Varken en blödande ekonomi, eller brister i utvärderingarna är nya problem. I revisionen som följde årsbokslutet 2022 påpekades vikten av en mer systematisk åtgärdsplan för regionens ansträngda ekonomi. Med en uppmaning att regionen arbetar för en bättre ekonomisk styrning, och skapar bättre underlag för utvärderingar av sina antagna mål. Tyvärr tog regionstyrelsen inte förra årets revision som en tillräcklig lärdom. Samma problem löper som en röd tråd inom regionens verksamhet, från år 2022 till år 2023.

I den senaste revisionen skriver revisorerna att de åtgärder regionen vidtagit för att minska underskottet är otillräckliga. Eftersom resultatet visar på ett underskott som blivit större. Det är svårt att göra en annan bedömning än den revisionen framfört. Med tanke på underskottet, och kostnadsökningen på drygt en miljard, som skett mellan augusti 2022 och augusti 2023. Det finns strukturella förklaringar till detta resultat, med koppling till en svag ledning av verksamheten. Beroendet av bemanningsanställda ger dyra merkostnader. Granskningen av fakturorna är bristande, kostnaden för IT-stöd skenar. Stora projekt utvärderas inte nog bra. Och samordningen mellan nämndernas chefer präglas av problem.

Höjda avgifter eller måttligt höjda skatter är inget givet botemedel mot nämnda problem. Eftersom det inte hjälper på sikt, om de strukturella problemen inte minskar i sin omfattning. Det skulle liknas vid att lindra symtomens konsekvenser, men inte dess orsaker. För att vända den ekonomiska utvecklingen behöver nu koalitionen som styrt regionen till stålbadet visa att de även har en strategi för hur regionen ska klara av att gå igenom badet. Det förutsätter åtminstone att regionens starka styre går armkrok med en starkare ledning. Som får ut mer nytta för varje skattekrona, inom vården framförallt. Annars kommer revisionernas varningsklockor att fortsatt ringa för döva öron.

Adam Bäckström är fristående ledarskribent