Miljöpartiet - garantier, förbud och floskler

"Att ha en person som till fullo ägnar sig åt att få fler elever att läsa är helt rätt tänkt, men det är fullt möjligt att en dedikerad språklärare skulle kunna fylla en liknande funktion i samarbete med folkbiblioteken."
"Att ha en person som till fullo ägnar sig åt att få fler elever att läsa är helt rätt tänkt, men det är fullt möjligt att en dedikerad språklärare skulle kunna fylla en liknande funktion i samarbete med folkbiblioteken."

Detta är den första delen i en serie texter som kommer att ge en lite fördjupad genomgång av de åtta riksdagspartiernas skolpolitik. Texterna kommer att kort kommentera ett urval av skolfrågor som partierna driver och avslutas med ett tematiskt passande betyg. Del ett handlar om Miljöpartiet.

Ledarkrönika 21 mars 2023 06:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Miljöpartiet har under en period, då Gustav Fridolin satt som språkrör, tydligt försökt profilera sig i skolfrågan. Detta för med sig att partiet har en hel del konkreta förslag, så här kommer det endast finnas utrymme att kommentera ett fåtal.

 

Förbjud vinst i skolan
Få skolfrågor har, tyvärr, fått så mycket uppmärksamhet som vinstförbud i skolan. Miljöpartiet sällar sig till de som vill förbjuda vinstuttag från skolor. Resonemang om vinst i välfärden skulle kräva en helt egen artikel, så här nöjer jag mig med att kort konstatera att frågan tar för stor plats.

Jag förstår att frågan är tacksam att debattera ur ett ideologisk perspektiv, men oavsett hur frågan faller ut så löser den inte särskilt många av de problem som skolan står inför. Det vore oerhört glädjande om Miljöpartiet ägnade andra skolfrågor lite mer energi.

 

Statens ansvar
Kommunaliseringen av skolan var ett misstag. Skolsystemet befinner sig idag i ett slags limbo mellan staten och kommunen där staten skriver skollag och sätter upp skolans mål medan 290 kommuner, efter väldigt varierande förmåga, ska försöka finansiera och genomföra verksamheten.

Miljöpartiet signalerar att man ser problemet med kommunernas olika förutsättningar och föreslår att staten ska ta ett större ansvar för skolornas finansiering. Detta är ett steg i rätt riktning om vi vill uppnå en jämlik skola. Staten borde ta ett större ansvar.

Läsa-skriva-räkna-garanti
Partiet har tidigare varit med och infört en läsa-skriva-räkna-garanti som går ut på att elevers förmåga inom de tre angivna förmågorna ska testas tidigt så att elever som inte behärskar dessa förmågor tidigt kan få stöd och hjälp.

Här tänker partiet helt rätt. Tidiga insatser är viktigt och för att kunna fördela skolans begränsade resurser måste man göra bedömningar utifrån vilka elever som är i störst behov av extra stöd.

Likt de nationella proven så skulle de prov som testar läs, skriv och räkneförmåga behöva digitaliseras för att underlätta för lärarna.

 

Bemannade skolbibliotek
Den enskilt viktigaste förmågan som elever får med sig från skolan är läsningen. Det går knappt att nog understryka hur viktig läsningen är för att ge elever en god chans att klara övriga skolämnen samt kunna hantera olika situationer i livet.

Att förse varje skola med ett bemannat skolbibliotek är möjligen ett användbart verktyg för att uppnå detta. Att ha en person som till fullo ägnar sig åt att få fler elever att läsa är helt rätt tänkt, men det är fullt möjligt att en dedikerad språklärare skulle kunna fylla en liknande funktion i samarbete med folkbiblioteken.

Partiets tanke är god, men jag ställer mig tveksam till att låsa sig vid en lösning som alla skolor ska använda sig av. Likriktning av detta slag passar oftas några få och är direkt skadligt för andra skolor. Det är bättre med en flexiblare lösning.

 

Psykisk ohälsa på idrotten
Miljöpartiet har profilerat sig i skolfrågan och pratar gärna om elevernas mående och ett av de mer konkreta förslagen i frågan är an införa psykisk ohälsa i idrottens del av läroplanen.

Att lägga in psykisk ohälsa i läroplanen är absolut en rimlig tanke, men jag är skeptisk till att man väljer att teoretisera idrottsämnet i ännu större utsträckning. Ett rimligt alternativ är att prata om det inom religionen, som redan idag har inslag av psykologi, eller samhällskunskapen, där individens förutsättningar tas upp.

 

Floskler
Likt många andra partier så tar även Miljöpartiet upp floskler som att lärare ska få bättre lön och arbetsmiljö. Frågan är förstås viktig, men bristen på konkreta förslag gör att detta upplevs som just floskler.

 

Min slutkommentar
Sammanfattningsvis så märks det tydligt att partiet aktivt har försökt komma fram till konkreta åtgärder för att hantera en del av skolans utmaningar, vilket är glädjande. Men även om samtliga av partiets konkreta förslag genomförs är jag inte övertygad om att skolan skulle förändras i något större utsträckning. Mycket av det som skrivs är också väldigt vagt formulerat, vilket är mycket oroande.

Resonemangen är ofta träffande och en del problemformuleringar handlar om det som faktiskt är utmaningar i skolans vardag, men för ett högre betyg så vill jag se att partiet kommer med fler konkreta förslag.

 

Betyg: C

 

FOTNOT: Dagens betygssystem går från F (underkänt) till A (högsta betyg).


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa