Även Folkets hus borde betala sina skulder

Tre folketshusföreningar har skulder på över 30 miljoner kronor till Skellefteå kommun. Visst borde de betala tillbaks nu?

Skuldsatta: Flera folketshusföreningar har skulder till Skellefteå kommun.

Skuldsatta: Flera folketshusföreningar har skulder till Skellefteå kommun.

Foto: Andreas Westerberg/TT

Ledarkrönika2024-03-07 08:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skellefteå kommun är på gång att köpa delar av Klemensnäs Folkets hus. Bakgrunden är att kommunen idag hyr kök och matsal där för att kunna servera mat till Ursviksskolans elever. Nu behöver köket renoveras och det blir mest rationellt att kommunen tar hela ansvaret för lokalen istället för att folketshusföreningen ska ta dyra lån för renovering och sedan hyra ut till kommunen.

Det råder politisk enighet om att affären ska göras. Däremot har det uppstått en diskussion om hur den ska genomföras. Frågan är om kommunen ska köpa köket och matsalen genom att betala pengar till folketshusföreningen, eller om affären ska göras genom att föreningen får sina skulder till kommunen avskrivna.

Det är nämligen så att Klemensnäs Folkets hus har en skuld till kommunen. Enligt kommunens sammanställning, som Norran tagit del av, är den på nästan 3,7 miljoner kronor. Det föreslagna priset för köket och matsalen är 3,5 miljoner kronor. Det vore alltså skäligt om kommunen skrev av största delen av föreningens skuld istället för att betala ut pengar till den.

Den 26 februari behandlades frågan om denna affär i kommunstyrelsens arbetsutskott. Då röstade Socialdemokraterna för att kommunen ska betala pengar till folketshusföreningen. Alliansen röstade för att man istället borde skriva av skulden. Socialdemokraterna har inte egen majoritet i kommunen och för att de ska vinna omröstningar är de beroende av vänsterpartiets stöd. I detta fall har V inte tagit ställning ännu. Frågan de ställer sig är: I vilket läge ska föreningar som har skulder till kommunen faktiskt betala tillbaka? Ärendet planeras att avgöras i kommunfullmäktige senare under vårvintern. Det finns två rimliga och ett tredje helt orimligt synsätt som nu kan guida politikerna. 

För det första: Det är bra om det finns samlingslokaler för kultur- och demokratiaktiviteter runt om i kommunen. Denna åsikt är spridd bland alla politiska partier. Just därför genomförde kommunen 2017 en översyn kring vilka bya- och folketshusföreningar som drev denna typ av lokaler. Det visade sig att många av dessa hade mycket svag ekonomi och att de dessutom hade skulder till kommunen. Dessa skulder avskrevs då, till ett totalt värde på 5 miljoner kronor. Tre föreningar som bedömdes ha förutsättningar att betala tillbaks fick dock inte lånen avskrivna, det var Klemensnäs Folkets hus, Folkets hus Skelleftehamn och Folkparken Skellefteå. 

För det andra: De lokaler som ägs och förvaltas av folketshusföreningar har ofta ett lokalhistoriskt värde. Så är fallet för alla de tre föreningar som fortfarande har skulder till kommunen, men särskilt för Folkets hus Skelleftehamn. Det kulturhistoriska värdet på lokalerna kan motivera att kommunen visar särskild hänsyn till föreningarna och inte utsätter dem för ekonomiska chocker. Det är önskvärt att lokaler av detta slag fortsätter användas för offentlig verksamhet.

Men så, för det tredje: Folkets hus är en del av arbetarrörelsen och dessa föreningar står Socialdemokraterna mycket nära. Det är oerhört viktigt att de inte får en positiv särbehandling från kommunen. Klemensnäs Folkets hus, Folkets hus Skelleftehamn och Folkparken Skellefteå har en sammanlagd skuld till kommunen på över 30 miljoner kronor. Det är inget som Socialdemokraterna har rätt att efterskänka bara för att det är kompisarna som styr där. Även Folkets hus borde betala sina skulder!