Vi behöver sol, vind, vatten – och kärnkraft

Regering och riksdag måste omedelbart fatta beslut som innebär en långsiktig balans mellan miljö och klimat och garanterar en trygg och driftssäker elproduktion.

Ledare 22 juli 2022 07:00
Detta är en ledarkrönika. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Vattenkraft kommer att vara en bärande del av svensk elproduktion under överskådlig framtid. Så mycket är säkert. Lika säkert är att vatten som energikälla inte är så oproblematiskt som det ofta framhålls.

Såväl ekosystem som människors livsmiljö påverkas negativt av kraftverk, dammar och regleringsmagasin. Idag är hela 80 procent av de svenska vattendragen utbyggda och det finns omkring 11 000 dammar som var och en inneburit en förändring av landskapet, skapar hinder för vandrande fisk, samt utgör en översvämningsrisk.

I en debattartikel i Dagens Nyheter (13/7) skriver företrädare för Världsnaturfonden att ”en miljöanpassning av vattenkraften är inte bara nödvändig för att rädda den biologiska mångfalden, utan även ett krav enligt EU-direktiv som införlivats i svensk lag.” Sverige ska ”liksom andra medlemsländer uppnå god ekologisk status i alla vattendrag senast 2027, vilket innebär att miljön ges rätt förutsättningar för att växter och djur ska kunna leva där. (DN 13/7)” Bara en tredjedel av våra älvar når upp till det i dag.

Texten är en replik riktad till Fortums kraftproduktionschef Simon-Erik Ollus som uttryckt stor oro över att vattenmyndigheternas nya krav och den pågående omprövningen av vattenkraftverkens tillstånd kommer att leda till ett stort bortfall i den el som genereras från vattenkraft (DN 12/7). Det är en oro som är välgrundad.

De rödgrönas nationella löften om att vattenkraften ensam ska kunna garantera huvuddelen av en fossilfri och planerbar elproduktion och verklighetens krav på att följa EU:s miljömål och skydda ekosystemen i och vid landets älvar är en omöjlig ekvation.

Den nuvarande situationen visar tydligt att vi måste vara medvetna om att ingen energikälla är helt utan negativa konsekvenser och för att hitta en så bra balans som möjligt är det rimligt att inkludera alla de energislag som inte innebär en påverkan på klimatet. Eftersom sol- och vindkraft är intermittenta kraftslag, de producerar bara när solen skiner och det blåser, måste det alltid finnas en plan B. Idag innebär denna att man tvingas starta upp oljekraftverk och importera dyr, smutsig el från kol- eller naturgaskraftverk i Danmark och Tyskland. Det är inte hållbart.

För att långsiktigt säkra det växande behovet av svensk elkraft och samtidigt värna vår miljö måste politikerna skyndsamt fatta beslut som innebär såväl en utbyggnad av kärnkraften som att vattenmyndigheterna prövar vattenkraftverken utifrån en helhetssyn så att man hittar en balans mellan miljö och kraftproduktion som funderar ur ett samhällsperspektiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa