Varför följer inte kommunen lagen om stöd och service?

Skellefteå växer med stora industrisatsningar och senaste tidens ökade bostadsbyggande för att möta den ökande inflyttningen till kommunen. Ett bostadsbyggande som till stora delar består av bostadsrätter och villor.

Signaturen Bramstorp undrar varför Skellefteå kommun inte följer LSS och får svar direkt.

Signaturen Bramstorp undrar varför Skellefteå kommun inte följer LSS och får svar direkt.

Foto: Lars Eriksson

Insändare2023-02-22 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men hur resonerar kommunen och dess politiker då om andra grupper i samhället som behöver boenden och som inte har möjlighet att köpa sin bostad eller som behöver ett annat typ av boende? 

Kön är lång för ungdomar som vill flytta hemifrån till sitt första egna hem och som inte har den ekonomiska möjligheten att köpa en bostadsrätt i ett växande Skellefteå. 

Sedan har vi den grupp som behöver en annan typ av boende och då tänker jag på gruppen med funktionsnedsättning som behöver stöd på många av dygnets timmar. Värst drabbade i den kategorin är nog de unga vuxna som fått beslut på eget boende enligt lagen om stöd och service – LSS. Där är väntetiden månader, om inte år, på grund av att ingenting byggs. 

Socialstyrelsen skriver: Många personer med omfattande funktionshinder tillbringar en stor del av sin dag i det egna hemmet. Därför är bostaden många gånger ännu mer betydelsefull för personer med funktionedsättning än för den som inte har funktionsnedsättning.
När man fått sitt beslut ska det verkställas från dag 1, men kommunen kan behöva tid på sig att verkställa beslutet och har därför upp till 3 månader på sig innan man behöver inkomma med en förklaring till IVO – Inspektionen för vård och omsorg.

Hur efterlever då styrande ”solidariska” Socialdemokraterna i Skellefteå kommun LSS? Jo, man väljer att bryta mot gällande lagstiftning och skjuta problemen framför sig, som om det vore en lösning. Dessa personer, oftast i en redan utsatt situation, ges ingen möjlighet till eget boende och måste förlita sig på att anhöriga ställer upp med boende och sköter omsorgen om dessa personer medans kommunen betalar viten till staten varje månad istället. För som de kommentarer som kommer från förvaltningen: ”Det är billigare med viten.”

För mig uppkommer snabbt några frågor:

Varför väljer kommunen medvetet att inte följa lagen?

Vad är symboliken med att agera som man gör?

Hur mycket viten betalar egentligen kommunen med våra skattepengar till staten?

Hur rimmar detta med solidaritet och trygg välfärd enligt den socialdemokratiska modellen?

Bramstorp

Svar direkt

Bostaden är en social rättighet och för många också möjligheten till ett självständigt liv. I tilldelningen av kommunal mark till bostadsbyggare ställer kommunen krav på fördelning bostadsrätter/hyresrätter och villor/radhus/kedjehus. 

Majoriteten under de senaste åren har tilldelats till aktörer som bygger hyresrätter. Till en början är målet satt till 5 000 färdigställda bostäder fram till 2025.  Planerna är färdiga för att det ska bli verklighet, utmaningen just nu är omvärldsläget med inflation och räntor som också påverkar det lokala bostadsbyggandet. Där aktörer tvekar, jobbar vi för fullt med att hitta nya och där är Skebo ett av våra verktyg. 

När det gäller LSS så planerar socialnämnden långsiktigt för behoven av bostad med särskild service enligt LSS så att alla invånare får de insatser de har rätt till. Varje år uppdateras en plan för behoven av nybyggnationer utifrån de fakta som finns att tillgå. Historiskt sett har socialnämnden under de flesta åren kunnat möta behoven av bostad med särskild service enligt LSS. Men ibland har det tyvärr uppstått oskäligt långa väntetider som gett viten (särskild avgift) från Inspektionen för vård och omsorg, eller tidigare från Socialstyrelsen. 

De senaste tio åren har kommunen betalat viten totalt tre gånger för oskäligt långa väntetider avseende placeringar i bostad med särskild service enligt LSS. Skellefteå kommun och Socialnämnden följer lagen och har som ambition att verkställa beslut så fort som möjligt.

Den förväntade befolkningsökningen under de närmaste åren förväntas i sin tur öka behoven av LSS-insatser. Det kommer då att bli en ännu större utmaning att kunna verkställa alla nya beslut inom en skälig tid. Därför planeras det för nybyggnationer av fler gruppbostäder under de närmaste åren för att kunna möta upp behoven av Bostad med särskild service enligt LSS.