Stora barngrupper – kommunen borde öppna ögonen

Kommunen blundar för Skolverkets riktmärken för antal barn i förskolan. Skolverket rekommenderar barngrupper på 6-12 barn i ålder 1-3 år och 9-15 barn i åldern 3-5 år.

Insändare 15 juni 2020 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tyvärr blundar kommunen för detta och barngrupper kring 20 och mer är vardag. 

År 2020 blev barnkonventionen lag och vikten av att barnens bästa ska vara i fokus stärktes. Hur kan man då få gå över denna gräns med så stor marginal? Arbetsmiljön i förskolan blir inte acceptabel och hur ska vi kunna utföra läroplanens mål med dessa förutsättningar?

Ge barnen sina rättigheter

Svar direkt

I Skolverkets allmänna råd för måluppfyllelse i förskolan står det om riktmärken för barngruppers storlek. Det finns inte någon skrivning om antalet medarbetare kopplat till storleken på barngrupperna utan att tillsammans påverkar olika faktorer – personalens utbildning och kompetens, personaltätheten relaterat till antal barn, barngruppens sammansättning och den fysiska miljön – vad som kan anses vara en lämplig storlek på barngruppen. Riktmärket ska tolkas som något att förhålla sig till och inte något statiskt. Det kan alltså vara både färre eller fler barn i en barngrupp än vad riktmärket anger, beroende på hur väl de tidigare nämnda faktorerna fungerar tillsammans. 

Att följa Skolverkets riktmärken för barngruppers storlek utan att ta hänsyn till ovanstående faktorer skulle innebära att vi behöver bygga 16 nya sex-avdelningsförskolor i kommunen för att minska barngrupperna till tolv barn per avdelning. Den förändringen kostar cirka 640 miljoner kronor för investeringar samt mellan 150 och 180 miljoner kronor i ökade driftskostnader, det vill säga hyror, löner, it, mat och lokalvård. Att kunna rekrytera 230 nya behöriga medarbetare är också en utmaning, inte bara för oss i Skellefteå utan för alla kommuner i Sverige.

För våra verksamheter gäller skollag och förskolans läroplan. Riksdagens beslut att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.

Förskolans undervisning håller hög kvalitet i Skellefteå kommun. Vi har professionella rektorer och pedagoger som hela tiden arbetar tillsammans för att utveckla förskolans undervisning enligt läroplanens mål.

Kerstin Steinvall, avdelningschef förskola, Skellefteå kommun


Ämnen du kan följa