Stor brist på villatomter – men vad gör kommunen?

Att tomterna på Falkträsket såldes slut på 30 minuter är ett tecken på att efterfrågan är större än tillgången, menar skribenten.
Att tomterna på Falkträsket såldes slut på 30 minuter är ett tecken på att efterfrågan är större än tillgången, menar skribenten.

Att Falkträskets nya tomter såldes slut på 30 minuter är ett kraftigt tecken på den stora bristen på tomter som råder i dag. Varför tar det sådan tid att erbjuda nya områden och tomter?

Insändare 8 november 2020 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag vill veta vad Skellefteå Kommun har för kvartalsmålsättningar 2021. Målsättningen måste ju ändå vara att ni ska ligga steget före efterfrågan.

Jag har förståelse för att viss eftertanke, planering och studie krävs – men det tar alldeles för lång tid i dag. Varför anlitar ni inte flera konsulter som hjälper er att möte våra förväntningar och efterfrågningar? Det är väl ett väldigt lätt sätt att köpa in kompetens.

Jag förväntade mig 500 tomter 2020. Lika många 2021. Alla behöver inte vara villakvarter, det saknas även lantliga tomter. Vad händer med gamla sågen i Myckle? Gunsen, Bergsbyn, och Ursviken är också områden som kunde vara aktuella. Jag efterlyser även industritomter som också är en bristvara.

Husdrömmar

Svar direkt

Efterfrågan på bostäder i Skellefteå är stor och vi står inför en kraftig expansion kommande år där byggtakten jämfört med senaste åren måste öka markant. När kommunen ska växa till 80 000 invånare och fler måste vi bygga både tätare och smartare för att hushålla med centralt belägen mark så att den även räcker till andra värden som rekreation och gott livsrum för både nya och gamla skelleftebor. 

En expansion med 1 000 nya bostäder per år förutsätter att byggande även sker utanför staden. Vi har idag nästan 300 byggklara småhustomter. Det finns även möjlighet att bygga ut redan detaljplanelagda områden för att skapa ytterligare över 100 småhustomter. Utöver detta finns det flera privata fastighetsägare som har och utvecklar nya tomter inom hela kommunen. Parallellt med planering för nya bostäder sker även planering och utbyggnad av nya industriområden på Hedensbyn/Bergsbyn samt Sörböle för över 150 hektar, borträknat den yta som Northvolt redan disponerar. 

Kommunen arbetar fortlöpande med planering för nästan 1 500 nya bostäder per år och därutöver planeras för ytterligare lokaler, ny industrimark och infrastruktur. Planering sker på både kommunägd och privat mark där småhustomter och radhus i flera fall kommer vara en del i en blandad bebyggelse. I stort sett alla planprocesser engagerar i dag konsulter för att ta fram underlag och utreda möjliga lösningar för en hållbar utveckling.

Patrik Larsen, mark- och exploateringschef Skellefteå kommun

Therese Kreisel, planchef Skellefteå kommun

Ämnen du kan följa