Pandemin: Värnar kommunen de äldres liv?

Vad händer med våra gamlingar om smittan kommer in på boendena, frågar sig skribenten.
Vad händer med våra gamlingar om smittan kommer in på boendena, frågar sig skribenten.

Jag som har en anhörig på äldreboende vet att det har gjorts en kartläggning av de äldre som finns på boendena i Skellefteå kommun.

Insändare 20 november 2020 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I värsta fall prioriterar man utifrån den kartläggningen vem som ska få kurativ vård eller inte, utan individuell bedömning av läkare. Kurativ vård behöver inte innebära respirator och intensivvård. Syrgas och näringsdropp har i många fall haft god effekt.

Alternativet till kurativ vård är alltså morfin i kombination med Mirtazapin eller andra droger, vilket utan undantag leder till död. Morfin är en andningshämmande drog som inte ökar överlevnaden utan de facto påskyndar ett döende. Jag tycker mig märka i medier och diskussionsforum att äldres liv inte alltid värderas särskilt högt. Lägger man därtill en demenssjukdom eller annan kognitiv svaghet så minskar också respekten ännu mera.

Beslut att inte ge kurativ behandling, syrgas och dropp, till äldre-äldre utan individuell bedömning och konsensus är för mig och för många med mig oacceptabelt i ett samhälle som säger sig vila på humanistisk grund. Mina frågor är alltså, hur ser planerna ut för att förhindra att smittan kommer in på äldreboenden och i hemtjänsten? Om det värsta skulle hända finns syrgas, möjlighet till näringsdropp, syrgasmätare och kohortvård? 

Maja Gräddnos

Svar direkt

Under den tid som pandemin pågått har vi hunnit förbereda oss och planera för hur vi ska agera om många blir smittade samtidigt. Vi har rutiner och högst kompetenta medarbetare på plats. Hög följsamhet till basala hygienrutiner är alltid grunden för att hindra smittspridning oavsett smitta, och medarbetarna stannar hemma vid symtom. Vi har tillgång till skyddsutrustning för att kunna jobba på ett säkert sätt och vi använder den utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och vårdhygien på Region Västerbotten. 

När det kommer till att avgöra vilken typ av vård som ska erbjudas en person så sätter vi alltid individen i fokus och samråder med patienten och berörda inför beslut. Så arbetare vi alltid, oavsett om det gäller planering av vård vid covid-19 eller vård vid andra sjukdomstillstånd. 

Bedömningen om en covid-smittad person i särskilt boende kan vårdas vidare på boendet eller på sjukhuset görs i samråd med personen, närstående, läkare och boendets personal. Vi utgår alltid från vad som är bäst för den enskilda individen och här har vi ett gott och nära samarbete med Region Västerbotten. Viss typ av vård som krävs vid svår covid-19 bör inte utföras om patienten är alltför skör eftersom hon inte klarar av det. I de fallen får vi fokusera våra insatser på att trösta och lindra för att patientens livskvalitet ska bli så god som möjligt. Bedömningen bygger på en helhetssyn av individuella förutsättningar och styrs aldrig av ålder eller boendeform.

På våra särskilda boenden har vi förberett med utökade läkemedelsförråd för symptomlindring av covid-19. Där finns också tillgång till syrgas och dropp som vi ger utifrån läkarordination. Vår målsättning är att värna om liv och på alla sätt begränsa skadeverkningarna av covid-19, framförallt för våra äldre och riskgrupper.

Ejja Häman Aktell, avdelningschef, Skellefteå kommun

Louise Lundholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Skellefteå kommun

Ämnen du kan följa