Omsorg av äldre har blivit till en förvaring

Idag är bristen på den kompetens som ska leda till säkerhet, hög kvalitet, trygghet och gott bemötande inom vård och omsorg enormt stor.

Insändarskribenten menar att det är kris i vård och omsorgen av äldre.

Insändarskribenten menar att det är kris i vård och omsorgen av äldre.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Insändare2021-12-16 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Detta är socialnämndens målbild för äldreomsorgen utifrån invånarens perspektiv. Man ska som invånare kunna känna att man kan åldras med tillgång till god vård och omsorg.

I skrivningen står: Vi lovar att du …

… kan åldras i trygghet och självbestämmande.

… får den vård du behöver, när du behöver den, på det sätt som du önskar få den.

… möter kompetens, säkerhet, hög kvalitet och gott bemötande.

Jag vill härmed ge en inblick i verkligheten, ett perspektiv utifrån min yrkesroll som undersköterska på vård- och omsorgsboende i samma kommun.

Sjukfrånvaro, övrig frånvaro och dessvärre även uppsägningar från utbildad, kompetent personal som inte orkar längre. De går idag inte att ersätta med ny kompetens. Bemanningen vid all sjukfrånvaro samt stående tomma schemarader löser verksamheten idag genom att anställa ofta helt oerfaren, outbildad och många gånger språksvaga. Orimligt och orätt mot alla. De förväntas klara av arbetet på en gång, det som normalt kräver både utbildning, erfarenhet och inskolning. De förväntas kunna dokumentera, medicinera, kommunicera och hoppa mellan avdelningar för att täcka frånvaro i hela huset. Alltför tuffa förhållanden. 

Av oss ordinarie förväntas att vi, samtidigt som vi arbetar i lägsta möjliga bemanning, ska lära dem allt om den individuella vården och rutiner i arbetet. Vårt ansvar och arbetsbörda ökar. Det medför stress och frustration samt förtar arbetsglädjen. 

Yrkesstoltheten och statusen för oss undersköterskor går helt förlorad. För våra vårdtagare med demensdiagnoser ökar oron. De möts av alltför många olika vårdare. Kommunikation är helt avgörande för att kunna hjälpa och vårda dessa människor. Att kunna avleda oro genom samtal om något de känner sig trygga med när förvirringen ger akut ångest. Att kunna möta dem i deras värld genom bekräftelse av deras känslor som är sanna för dem just då kräver förmåga till dialog och kunskap om demenssjukdomar. 

För andra vårdtagare med andra behov räcker vår tid inte till. De blir ofta utan den personliga omvårdnad de har rätt till. Vårdsäkerheten försämras. När bemanningen många gånger består enbart av personal utan utbildning ökar risken att vårdtagares symtom på allvarlig sjukdom inte uppfattas. Förmågan att kontakta sjuksköterska försämras och journaldokumentation brister. 

Skellefteå kommun står som ensam ansvarig vårdgivare i dagsläget. Nu fungerar det inte längre enligt den målbild ni lovar invånarna i kommunen. Verkligheten överensstämmer inte längre med visionerna. Vi som arbetar klarar inte av att leverera det ni lovar. Det är kris i verksamheten och hög tid för ansvariga att agera.

Utmattad undersköterska