När kulturmiljön krockar med bostadsbehovet

I början av november upphävde och avslog Länsstyrelsen Västerbotten ett tidigare beviljat beslut från Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden avseende en av Skebos byggplaner i Boliden. Detta då planeringen bröt mot gällande och bindande detaljplan.

Insändare 21 december 2022 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Antalet planerade byggnader överskred påtagligt antalet tillåtna och byggnader hade även planerats in på mark som inte får bebyggas enligt detaljplanen. I sin eufori att bygga har man även föregått länsstyrelsens beslut och skyndsamt avverkat samtliga stora miljömässigt viktiga träd på området. Hmm....

Skebo med styrelseordförande uttryckte i media att det var "tråkigt" och att: "Här är detaljplanen gammal och har inte uppdaterats till dagens behov och att ändra på detaljplanen skulle ta flera år – tid som inte finns i ett växande Skellefteå". (Norran 22-11-11).

Men hallå Skebo med ordförande Harriet Classon, var finns respekten för bindande detaljplaner och för länsstyrelsens beslut? Var finns självkritiken och var finns intresset för livsmiljö och för Boliden?

Samhället Bolidens planering vilar på, vad som då benämndes, "Stadsplan för Bolidens gruvsamhälle" (gäller idag som detaljplan) beslutad 1929. Denna stadsplan (1929) ligger till grund för uppdaterad gällande detaljplan (1970) och för det område Skebo planerade att bygga på. I denna detaljplan har man utgått från, tagit tillvara och respekterat den ursprungliga unika stadsplanen med sitt speciella vägnät, med genomtänkt och arkitektritad träbebyggelse och med trädgårdsstadens gröna ideér. 

Gruvbolaget Boliden AB som stod för större delen av samhällets uppbyggnad, ville med hjälp av stadsplanen skapa ett snabbt expanderande men attraktivt samhälle. Mellan åren 1924-–1932 flyttade cirka 1 400 personer in på detta tidigare obebyggda område. Boliden fick, som även bygg- och miljönämnden idag konstaterar, en "utpekad kulturmiljöbebyggelse" (Protokoll 2022-09-22).

Nu expanderar även Skellefteå med stora och akuta behov av bostäder. Visioner ges om miljötänk, trähusbebyggelse, grön omställning och om att ge idéer plats. Om Skebo och Skellefteå kommun är angelägna om att skapa attraktivt boende i kommunen så står nog Boliden berett. Men naturligtvis måste alla, även kommunala bostadsbolag, se till att följa plan- och bygglagen och därmed gällande detaljplan, inte tvärtom. Allt annat blir fel, kostar även tid, pengar och förtroende.

Så Skebo, inför era "omtag" (ordf/Skebos hemsidan) ta tillvara Bolidens stadsplan/detaljplan vid ny planering, den utgör ett stöd. Kunskap om arkitektur, kulturmiljö och industrihistoria finns inom såväl kommunens väggar som inom Skellefteå museum. Inför vår tids behov av träbebyggelse och trädgårdsstadens gröna planering guidar Bolidens stadsplan/detaljplan till värdefull livs- och boendemiljö.

Dessutom kan en offensiv och kulturmiljöförankrad kommunal bostadsplanering för Boliden ge Skellefteå prestige. Detta om den även och i en för nybyggnation alltmer krävande och konjunkturutsatt tid, kan visar på spännande ambition och förmåga till att möta stora bostadsbehov med expropriering, upprustning och återbruk av eftersatta fastigheter och att ta itu med en sliten men värdefull livsmiljö.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa