Visselblåsarfunktionen riskerar att tysta personalen

Skribenten anser att kommunen behöver fundera över varför de har en visselblåsarfunktion.
Skribenten anser att kommunen behöver fundera över varför de har en visselblåsarfunktion.

Skellefteå kommun har skaffat en funktion som kan användas av visselblåsare. Nu har kommunen statuerat exempel genom att den som agerat visselblåsare riskerar att förlora jobbet. Detta blir dubbelt budskap.

Insändare 15 november 2020 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Dels signalerar kommunen att de är lyhörda och vill veta problem i verksamheten för att göra förbättringar, därför har inrättat den digitala funktionen. Dels signalerar kommunen att anställda som agerar visselblåsare tar en risk eftersom att de kan straffas och i värsta fall förlora jobbet för att de påtalar problem. Det blir då personen som visselblåser som ses som ett problem istället för att man tar tag i problemen i verksamheten. Detta späder på kulturen av att personal inte ska slå larm utan att det är ”håll käften och lyd” som gäller i kommunen.

Kommunen behöver nog fundera över vad som egentligen är meningen med funktionen visselblåsare, om man vill ta till sig eller slå ifrån sig kritik. Personalen behöver nog fundera över om det är värt att riskera sin anställning genom att visselblåsa.

Oskyddad personal

Svar direkt

Det ärende som insändaren hänvisar till är inte ett ärende som hör till visselblåsarfunktionen. Även om personen i media kallas visselblåsare är det inte ett visselblåsarärende enligt den definition som finns. Ärendet har inte heller kommit till kommunen genom visselblåsarfunktionen. 

Det är lätt att blanda ihop ett missnöje med hur verksamheten bedrivs eller ett missnöje med hur chef agerar i olika frågor med faktiska oegentligheter som kan vara olagliga. Arbetsmiljöproblem eller missnöje med chefer är dock inte ett visselblåsarärende per definition.

Syftet med visselblåsarfunktionen är att se till att allvarliga oegentligheter kommer till kommunens kännedom. Det kan handla om jäv, privat fördel av tjänsteställning, muta, ekonomisk brottslighet, stöld, grovt tjänstefel eller otillbörligt nyttjande av kommunens egendom. Visselblåsarfunktionen ska användas när den normala kommunikationen via linjevägen av någon anledning inte fungerar. Både invånare och medarbetare kan använda funktionen vid misstankar om allvarliga oegentligheter.

Arbetsmiljöproblem ska alltså inte anmälas via kommunens visselblåsarfunktion. Dessa ärenden ska istället gå via chef, de fackliga organisationerna eller någon annan person som man har förtroende för i organisationen.

Visselblåsarfunktionen ska förebygga att korruption och allvarliga oegentligheter får fäste i organisationen. Den är också viktig ur ett demokratiskt perspektiv för att bibehålla och stärka förtroendet för Skellefteå kommuns verksamhet. Alla ärenden som anmäls via visselblåsarfunktionen hanteras av en extern aktör som bedömer huruvida ärendena är av typen allvarliga oegentligheter. De ärenden som bedöms vara mindre allvarliga skickas till respektive förvaltning för vidare utredning. 

Den som visselblåser är alltid anonym gentemot Skellefteå kommun och det är inte tillåtet att göra efterforskningar kring vem som visselblåst.

Maria Berggren, biträdande förhandlingschef och ansvarig för visselblåsarfunktionen, Skellefteå kommun

Ämnen du kan följa