Hur har de statliga bidragen använts i äldreomsorgen?

Äldreomsorgen i Skellefteå får ständigt kritik i insändare på hur allvarligt illa det är i deras verksamhet.

Insändare 22 februari 2022 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kritik från revisorerna spär på bilden av en verksamhet där det råder stora brister. Man kan undra vad som går fel? Skellefteå har under 2020–2021 både fått och kan söka bidrag från staten.  En summa av totalt 171,8 miljoner som bygger på preliminär befolkningsstatistik. Generellt statsbidrag 110,7 miljoner för de två åren, Äldreomsorgssatsningen 33,3 miljoner och Äldreomsorgslyftet är ett bidrag som kommunen söker där summan för två år var 28,2 miljoner. 

Äldreomsorgslyftet är menat att gå till att kompetensutveckla och stärka äldreomsorgen på flera områden. Har Skellefteå kommun när det gäller äldreomsorgslyftet gjort allt de kan för att förverkliga en bättre äldreomsorg? Här går det att börja tvivla. Man kan göra en jämförelse med bidragets storlek och andra kommuner. 

Robertsfors kommun kunde söka Äldreomsorgslyftet där bidragssumman för 2021 var 2 832 387 kronor, vilket var den totala summan de kunde söka av Socialstyrelsen, och den summan de ansökte. Skellefteå kommun kunde söka 28 277 543 miljoner. Vad som sticker ut är att kommunen endast sökte 6,5 miljoner.  

När det gäller Äldreomsorgslyftet så ska man redovisa hur pengarna används, Skellefteå kommun har inte lyckats att använda alla de 6,5 miljonerna, cirka 1 miljon får kommunen betala tillbaka. Fakta är att Robertsfors kommun är till antalet en liten kommun, Skellefteå kommun är betydligt större i antal medborgare, skillnaden mellan Robertsfors 3 miljoner och Skellefteås 6,5 är konfunderande. Varför sökte kommunen en så låg summa för att utveckla äldreomsorgen?

När det gäller det generella statsbidraget på 110,7 miljoner, hur har det används? Lika fundersamt är det med Äldreomsorgssatsningen på 33,3 miljoner, hur har dessa pengar används inom äldreomsorgen? 

Utöver dessa pengar så bidrar vi i kommunen med kommunalskatt som även den är en del i äldreomsorgen. Vad är det som går fel i Skellefteå kommun?? Och vad har Socialnämnden i Skellefteå kommun för ansvar? Och de besparingar som aviserats, drabbar de äldreomsorgen?

Lennart Gustavsson, Tuvan 

Svar direkt

Jag uppfattar att huvudfrågan i insändaren handlar om hur de statliga bidragen har använts inom äldreomsorgen, och varför vi inte ansökte om alla pengar vi kunde söka. Så mitt svar fokuserar på att redovisa för Äldreomsorgslyftet samt Äldreomsorgssatsningen. När det gäller de generella statsbidragen till Skellefteå kommun så hanteras de i den kommungemensamma budgetprocessen och prioriteras av kommunfullmäktige.

Äldreomsorgslyftet är ett statsbidrag vars syfte är att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre, genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på arbetstid. Under 2021 har 40 medarbetare som påbörjade studier 2020 till vårdbiträde på betald arbetstid slutfört utbildningen med stöd av bidraget. Samtliga kostnader i detta bidrag har gått till löner.

Av de 6 500 000 kr som Skellefteå kommun ansökte om 2021 förbrukades 5 518 717 kr. Mellanskillnaden kommer att återbetalas till Socialstyrelsen. Kommunen ansökte alltså om ett belopp som var rimligt utifrån hur många medarbetare som var intresserade av att gå utbildningen.

Äldreomsorgssatsningen är ett statsbidrag som syftar till att säkerställa en god vård och omsorg av äldre och bidraget får användas utifrån lokala behov. För Skellefteås del har de 33,3 miljoner kr använts till att finansiera verksamhet inom särskilt boende och hemtjänst, inklusive årliga löneökningar till personalen.

Ejja Häman Aktell, avdelningschef vård och omsorg


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa