Busshållplatsen på Anderstorp – hur tänkte ni med den?

Bild från bygget av det nya handelshuset på Anderstorp, i närheten av platsen där skribenten påpekar trafikproblemen.
Bild från bygget av det nya handelshuset på Anderstorp, i närheten av platsen där skribenten påpekar trafikproblemen.

Insändare 17 mars 2022 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag funderar hur den som planerat busstoppet i eller efter cirkulationsplatsen vid Julabygget på Anderstorp tänkte? Skall en buss stanna i södergående riktning stoppas all trafik på gatan tills alla klivit på/av. Bussen står med sitt bakparti nästan inne i cirkulationsplatsen, så ingen kommer vidare.

Varför inte lägga sagda busshållplats efter bron och ta bort eller göra om platsen man går över på? Kanske tvinga gående att gå i gångtunneln? 

Man skulle även kunna bredda vägen fem meter, så att det faktiskt finns plats till en busshållplats. Jag har haft körkort i drygt 30 år och har nog inte sett sämre planering. Nu kan man ju hoppas att det skall byggas om när det lilla handelsområdet står klart, men jag tvivlar.

Trafikplaneraren ingen lyssnar på

Svar direkt

Hej.

När en buss stannar vid en körbanehållplats medför det att bussen kan, beroende på körbanebredden, blockera eller störa bakomvarande trafik. Körbanehållplatsen är en av de vanligare hållplatstyperna och finns på ett flertal ställen i kommunen exempelvis på Torsgatan vid Norrvalla som är en gata med jämförbara trafikmängder. De störningar i framkomligheten på Gymnasievägen som en buss med många passagerare som kliver på eller av bedöms som acceptabla.

Det är inte placeringen på endera sidan av gång- och cykeltunneln som varit styrande för att en körbanehållplats byggdes. Även om hållplatsen byggts på andra sidan av gång- och cykeltunneln hade en körbanehållplats byggts på grund av utrymmesbrist inom gaturummet. På den andra sidan av gång- och cykeltunneln hade det även varit svårare att bygga en tillgänglig gånganslutning från gång- och cykelbanan som löper under Gymnasievägen.

Det finns ingen anlagd passage i plan över Gymnasievägen i anslutning till dessa busshållplatser. Däremot finns det gång- och cykelanslutningar från hållplatserna till gång och cykeltunneln, så det är tänkt att tunneln ska användas istället för att korsa gatan i plan.

Med vänliga hälsningar, Robert Nyman, trafikchef, Skellefteå kommun.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa