Är det meningen att det ska kalhuggas på Halsön?

I söndags den 15/5 kom en pråm med skotare och skördare till Halsön utanför Furuögrund.

Skribenten är orolig för skogsavverkningen på Halsön och får svar direkt.

Skribenten är orolig för skogsavverkningen på Halsön och får svar direkt.

Foto: Lars Eriksson

Insändare2022-05-21 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Cirka 40 hektar ska avverkas vilket motsvarar 50 fotbollsplaner. Skogen har bytt ägare och det finns stora pengar att hämta för den som vill sälja timmer idag. Halsön är en ganska liten ö, med en vacker natur, fina strövstigar, gamla sågverkslämningar och mängder av båtfolk som lägger till varje sommar, för att bada, vila och njuta av lugnet som en ö innebär. Nu kommer strövstigarna genom den magnifika tallskogen att försvinna för framtida generationer.

Det är idag i princip fritt fram för skogsägare att avverka utan hänsyn till friluftsliv och människors behov av att vara ute i skog och mark. De hänsyn som ska tas är till sällsynta växter och djur, samt till kulturlämningar.

Strandskyddet gör att en privatperson måste bygga minst 100 meter från vatten. Detta för att försvara allemansrätten. Motsvarande hänsyn till friluftslivet gäller dock inte för skogsägare som i princip får hugga ner till stranden. De fåtal träd som ibland sparas riskerar sedan bli offer för nästa storm på grund av sin utsatthet.

”Bottenvikens skärgård” heter en intresseorganisation för kustkommuner, där bland annat Skellefteå är med. Man skulle kunna tolka det som att de företräder kommunmedborgarnas intressen. Deras mål är ”en tillgänglig och attraktiv kust och skärgård som utvecklas och nyttjas långsiktigt hållbart utifrån dess unika natur- och kulturvärden”.

Halsön har ”unika kultur- och naturvärden”, men problemet är att det är så dyrt att hugga på öar så att avverkningarna måste blir storskaliga för att bära sig. Den lilla skärgård Skellefteå har och som rimligen har ett stort skyddsvärde, riskerar därför att kalhuggas när väl plånboken får tala. Småskaligt skogsbruk med naturhänsyn lär knappast bära sig på grund av de stora transportkostnaderna.

Det är med bävan vi som besökt Halsön sedan decennier tillbaka ser fram emot vad vi riskerar att möta i sommar när avverkningarna är klara. Vilken hänsyn tar Norra Skog som fått ansvaret på sina axlar att kalhugga på Halsön ”långsiktigt hållbart utifrån dess unika natur- och kulturvärden”?

Hans-Erik Carlborg, Umeå, f.d. Byskebo

Svar direkt

Vi uppfattar en stor oro från insändaren till rubriken och ser att det förekommer en del missförstånd kring vad som är på gång i skogarna på ön och hur det kommer bli.

Insändaren inleder med att det är 40 hektar som ska kalavverkas vilket inte stämmer. Cirka hälften av de angivna hektaren omfattas av föryngringsavverkning och efter två år kommer området få ny skog planterad. Övriga delar av ön ska gallras, en åtgärd som främjar just det insändaren efterfrågar – friluftsliv. Det kommer bli ljusare och mer tillgängligare skogar och både Norra Skog och markägarna är övertygade om att detta kommer att uppskattas av många, såväl boende som besökare.

Insändaren efterfrågar att Norra Skog ska redovisa hur hänsyn ska tas för att skapa långsiktig hållbarhet utifrån öns unika natur- och kulturvärden”? Det är inte bara en utan flera markägare på Halsön som äger och brukar de skogar som just nu gallras eller föryngringsavverkas. På de områden som är i anslutning till stugor och båthamnen så har Norra i dialog med markägaren valt att lämna en förstärkt hänsyn till både stugägare och friluftsliv. De har bland annat valt att göra en så kallad talltimmerställning, ett område med sparade träd, intill det område där människor rör sig om mest. Stigarna, som insändaren nämner är uppsnitslade för att bevaras, kantzoner är lämnade och enligt plan ska kulturlämningar huggas fram på ett sådant sätt att tillgängligheten ökar, exempelvis kommer kulturlämningar där det bedrivits sågverksamhet både vara enklare att nå och se efteråt. Både markägarna och operativ personal från Norra Skog har på olika sätt informerat stugägare och båtklubben via personlig kontakt.

Ytterligare ett påstående från insändaren är att ön ska kalhuggas när väl plånboken får tala. Markägarnas motiv på Halsön är att sköta skogen med hjälp av åtgärder som gör att deras skog mår bra och bidrar med många värden. De globala hållbarhetsperspektiven, socialt, ekologiskt och ekonomiskt kan gå sida vid sida och planeringen av skogliga åtgärder för Halsön är ett gott exempel på detta.

Sammanfattningsvis- Norra Skog har i samråd med markägare tagit en förstärkt hänsyn utifrån friluftsliv och naturhänsyn. Gallring och föryngringsavverkningen kommer pågå under en kortare period under försommaren och därefter kommer lugn och ro som insändaren efterfråga vara ett faktum igen. Allemansrätten kommer även i fortsättningen gälla och eftersom vissa delar av ön, som tidigare varit väldigt svårframkomliga, nu gallras kommer möjligheten för strövtåg öka för både insändaren och andra besökare. För att minska insändarens oro välkomnar vi honom till vårt kontor för att ta del av planeringen.

Mikael Frisk, virkesområdeschef, Norra Skog