Fler perspektivInsändare

Nya norra Norrland … men var ska vi egentligen bo?

Skribenten har funderingar över bostadsbyggande och -planer i Skellefteå och får svar direkt.
Skribenten har funderingar över bostadsbyggande och -planer i Skellefteå och får svar direkt.

Nu pågår en industrietablering som aldrig förr och bostäder saknas till nya Skelleftebor. Med rådande världsläge har bostadsbyggandet mer eller mindre avstannat, dessvärre. Hur fortskrider planerna av bostadsbyggandet i kommunen?

Insändare 1 april 2023 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

800 nya bostäder färdigställdes under 2022, minst lika mycket ska byggas under detta år och det behöver tillföras mellan 1000–1500 bostäder per år för att tillgodose framtida behov. Bostäder behövs för arbetskraftsinvandringen, men även till övriga medborgare.

Vilka bostadsbehov avser kommunens beslutsfattare tillgodose? Det är hög tid att undersöka detta. Framförhållning, planering och möjlighet att påverka sin framtid är nödvändig för alla åldrar i ett solidariskt och demokratiskt samhälle.

Vilka bostäder efterfrågar kommunens invånare och de som förväntas flytta hit?

Hur kommer bostäder och omgivande miljö att utformas? Finns lekplatser, grönytor, gång/cykelbanor och parkeringsplats för bilen/bilarna i anslutning till bostaden?

Finns plats på förskola/skola i närheten av nya bostadsområden?

Inryms allt detta i detaljplaner och hos beslutsfattare på olika nivåer?

Skellefteå kommun och byggbolagen behöver skaffa kunskap om vilka bostäder som efterfrågas och behövs. I första hand för att undvika tomma lägenheter i nybyggda fastigheter, vilka blir en ekonomisk belastning.

Många frågor behöver svar, vill de flesta bo i centrala stan? Vill man överhuvudtaget byta bostad? Vad hindrar en försäljning av stor lägenhet/villa? Ofta är svaret att nybyggda bostäder är för dyra, vilket även underhåll/renovering av befintligt boende kan bli. Att bli kvar i invand boendemiljö känns tryggt och bekvämt så länge man kan ta hand om fastigheten. Samtidigt kan det skapa påtaglig oro om det saknas andra boendealternativ, till exempel seniorboende eller trygghetsboende.

Blir Skellefteå en plats för alla?

Svar direkt

Skellefteå kommun arbetar sedan länge med en omfattande samhällsplanering där möjligheterna till bostadsbyggande är en viktig del. De pågående etableringarna och samhällsexpansionen har medfört att kommunen gjort stora resursförstärkningar på området och anställt mer personal, ökat finansiering och förbättrat arbetsprocesser. Det innebär att omfattningen på kommunens hela planeringsarbete har blivit mycket större och utförs till högre kvalitet.

Kommunen har stora ambitioner kring hållbarhet,  det vill säga särskilt beakta olika sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter i utvecklingen.  Planeringen sker också heltäckande, över hela kommunens yta, med tydlig avsikt att skapa utveckling i alla delar av kommunen. Omfattningen och inriktningen på kommunens utvecklings- och planeringsarbete framgår av kommunens webbplats, under sidor för planering.

Industrins snabba tillväxt medför inflyttning och krav på ett storskaligt bostadsbyggande. Därför har kommunens planering och exploatering i första hand inriktats mot flerfamiljsbostäder som uppförs effektivt av kommersiella byggherrar. Analysen är att många som flyttar in, och även äldre i befolkningen, i första hand efterfrågar hyreslägenheter. Över hälften av bostäderna i Skellefteå kommun utgörs också av småhus vilket med ökat byggande kommer leda till flyttkedjor.

Egnahem som villor är också viktigt för många och en attraktivitetsfaktor för att locka nya invånare. Därför sker också en rullande planering där nya områden för småhusbebyggelse tas fram, liksom för andra efterfrågade boendeformer. Integrerat med allt detta sker planering för skolor, vägar, järnvägar, hamnar, sporthallar, industriområden och omsorgslokaler, med mera.