Ingen motsats mellan inflytande och rättssäker prövning

Den vetorätt som Kristdemokraterna förespråkar är rättsosäker och rimmar illa med modern demokrati.

Replik 9 juni 2021 16:14
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Camilla Brodins (KD), riksdagsledamot, energipolitisk talesperson, Bengt Germundssons (KD), kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun, Annicki Oscarssons (KD), kommunstyrelsens ordförande i Ödeshögs kommun, Bo Rudolfssons (KD), kommunstyrelsens ordförande i Laxå kommun, Roland Sjögrens (KD), kommunstyrelsens ordförande i Lycksele kommun, och Jan Utbults (KD), kommunstyrelsens ordförande i Öckerö kommun, debattartikel ”Vi måste värna och försvara den lokala demokratin”, publicerad på norran.se söndagen den 6 juni 2021.

På norran.se (6/6 2021) argumenterar en grupp kristdemokrater för att behålla det så kallade kommunala vindkraftsvetot.

Kristdemokraterna är tydliga förkämpar för rätten att få bestämma över egen sin mark eller egendom. Hur rimmar det med att en kommun ska kunna stoppa en markägare från att etablera vindkraft på sin egen mark?

Ännu konstigare blir det när kommunens beslut inte behöver motiveras eller kunna överklagas.

Den vetorätt som Kristdemokraterna förespråkar är rättsosäker och rimmar illa med modern demokrati. Tillståndsprövning ska självklart vara rättssäker och förutsägbar – för alla inblandade. Men så har inte fallet varit sedan vindkraftsvetot infördes 2009.

Detta behöver åtgärdas och inom några veckor ska utredningen ”En rättssäker vindkraftsprövning” presentera sina förslag.

Utredningens preliminära förslag visar att kommunens planmonopol behålls oförändrat, men att regeln om kommunal tillstyrkan justeras så att kommunens lokaliseringsbeslut tidigareläggs för att inte blandas samman med länsstyrelsens miljöprövning.

Vindkraftens eventuella påverkan på djur, natur och människor ska, som i dag, behandlas i länsstyrelsens miljöprövning.

Miljöprövningsprocessen kan verka krånglig och långsam. Men tillvägagångsättet med samråd, kungörelser och remisser är en demokratisk process som säkrar att verksamheter som får tillstånd bedrivs med minsta möjliga påverkan på djur, natur och människor.

Vindkraft är inte någon ny företeelse. Kunskapen om dess påverkan på djur, natur och människor har utvecklats under lång tid och det tillförs kontinuerligt ny kunskap.

I Naturvårdsverkets vägledning för buller konstateras att det saknas belägg för negativa hälsoeffekter orsakat av infraljud från vindkraftverk. Riktvärdet för vindkraftsbuller är satt på en nivå som ger upphov till en lägre risk för negativa hälsoeffekter än de riktvärden som finns för trafikbuller.

Kristdemokraterna ondgör sig vidare över spridningen av mikroplast. Men en granskning av Norwea visar att vindkraftens påverkan är extremt liten om man jämför med de 13 000 ton mikroplaster som varje år kommer från bland annat däckslitage, båtfärger och produktion och hantering av plast.

Den biologiska mångfalden är nära kopplad till klimatet. Höjd temperatur och förändrade väderförhållanden försämrar livsbetingelserna för många arter om vi inte fasar ut fossila bränslen och ersätter dem med produktion av el från förnybara källor.

Svenska Naturskyddsföreningen konstaterar att vindkraften kan fyrdubblas i Sverige utan att det sker på bekostnad av biologisk mångfald och artrikedom.

Med billig el från vindkraft kan vi säkra tillväxt och jobb.

Om vi drar nytta av ny teknik kan svenska företag bli marknadsledande i klimatomställningen. Runtom i Sverige ställer industrin om till mer klimatvänlig produktion.

De miljarder som investeras i vindkraften bidrar till jobb, skatteintäkter och tillväxt, inte minst på landsbygden, samtidigt som den bidrar med stora och nödvändiga utsläppsminskningar.

Ämnen du kan följa