Mer går att göra genom enkelt avhjälpta hinder

I Skellefteå ska alla ha möjlighet att delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Den som har en funktionsnedsättning ska kunna vara en del av samhällsgemenskapen genom utbildning, arbete och sysselsättning anpassat efter sin egen förmåga.

Debatt 18 augusti 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det ska finnas tillgång till boendeformer och hjälpmedel som möter varje individs behov.

Den som har behov av vård och/eller stöd och service ska i större utsträckning ges möjlighet att välja och ha inflytande över vem som ska utföra vård-, rehabiliterings-, och stödinsatser, liksom utformningen av dessa insatser.

En funktionsnedsättning ska inte begränsa möjligheterna för den som kan och vill jobba att bidra utifrån sin förmåga. Personer med funktionsnedsättning ska ges möjligheten att delta i arbetslivet utifrån sina egna förutsättningar. 

För dem, som på grund av funktionsnedsättning, inte har möjlighet att delta i arbetslivet över huvud taget vill vi öka möjligheterna till en meningsfull daglig sysselsättning utformad utifrån egna önskemål och förutsättningar.

I Skellefteå bidrar den kommunala verksamheten "Solkraft" till sysselsättning, habilitering och rehabilitering för många. Verksamheten minskar utanförskap och hjälper människor kan komma i arbete. Detta vill Moderaterna slå vakt om. 

Vi vill även utreda om vissa delar av verksamheten kan omvandlas till så kallade arbetsintegrerande sociala företag. Syftet med det är att möjliggöra för fler att ta viktiga steg mot den ordinarie arbetsmarknaden.

För att personer med funktionsnedsättningar ska ha större möjlighet att bli en del av samhället behövs en ökad tillgänglighet. Vi moderater vill att Skellefteå ska vara tillgängligt. Vi ser att mer går att göra genom enkelt avhjälpta hinder. 

Vi har exempelvis varit pådrivande till att allmänna lokaler ska utrustas med gängse hjälpmedel, såsom hörslingor, samt att fler taktila och beskrivande skyltar ska sättas upp.

Nationella står Moderaterna upp för LSS, som ska garantera att personer med omfattande och varaktiga funktionshinder får stöd som kan undanröja svårigheter i vardagen. 

Vi är beredd att se över både regelverk och statens medel för att säkerställa en långsiktigt hållbar LSS-lagstiftning och personlig assistans.

Moderaternas mål är ett tillgängligt Skellefteå för alla.

Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd och vice ordförande i Personalnämnden

Anette Lindgren (M), ledamot i Socialnämnden


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa