Vi vill att det byggs ett hospice i Skellefteå

Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg.

Debatt 19 augusti 2022 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi ser gärna andra vårdgivare såsom intraprenader, kooperativa, intressedrivna eller andra privata initiativ som alternativ till kommunens omsorg.

Kvaliteten i äldrevården i Skellefteå har stora brister. Personalen har låga löner, litet inflytande över sin arbetssituation och små möjligheter att påverka. 

Bemanningsproblem, och otillräckliga språkkunskaper tynger verksamheten. Att personalen trivs med sitt arbete och vill stanna kvar är en grundförutsättning för god omvårdnad.

När du blir äldre ska alternativen inom omsorgen finnas för dig.

Fler trygghetsboenden, med gemensamma utrymmen för samvaro och gemenskap behöver byggas.

Vi ska ha en hemtjänst som håller hög kvalitet. Det kan innebära att antalet personal per äldre begränsas, att tider och scheman inte detaljstyrs och att vårdtagaren har inflytande över innehållet i en ramtid. 

När omvårdnadsbehovet blir stort ska det finnas en plats på ett äldreboende med hög kvalitet.

Personalen i hemtjänsten och på äldreboenden möter äldre multisjuka, många med demens och det ställer stora krav på omhändertagande. Målet ska vara att alla är utbildade undersköterskor. 

Vi anser också att det på varje boende ska finnas särskilt utbildad demenssjuksköterska som en resurs i en lärande organisation. Undersköterskor ska vårda, uppgifter som ligger utanför omsorgen om den äldre som exempelvis tvätt och städ ska läggas ut på entreprenad. 

Vi anser att Skellefteå kommun kan och ska ligga i framkant för användning av digital teknik, som ett komplement för att öka de äldres självständighet, delaktighet och trygghet.

Goda kunskaper i svenska språket, och språkutbildning för personal som behöver det ska vara obligatorisk. Vid anställning ska all personal lämna in ett utdrag ur brottsregistret. 

Den medicinska vården ska stärkas. Det ska finnas läkarresurs som räcker till för hembesök. Sjuksköterskor i omsorgen behöver få stöd och fortbildning för att vårda äldre svårt sjuka patienter, Journalsystemet med skilda journaler för kommun och region måste gå att förändra. 

Vi ska värna den palliativa vården och vill att det byggs ett hospice i Skellefteå. Alla har rätt till en värdig vård i livets slutskede.  En röst på Kristdemokraterna är en röst för ett värdigt åldrande.

Lena Forsman (KD), ersättare Socialnämnden.

Lena Sandberg (KD), seniorer

Gunilla Bohman (KD), Skellefteå


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa