Utredningen lika spretig som regeringens syn på skogen

Skogsutredningen innehåller en rad positiva förslag, men också flera negativa, skriver Mats Nordberg, Sverigedemokraternas skogspolitiske talesperson.
Skogsutredningen innehåller en rad positiva förslag, men också flera negativa, skriver Mats Nordberg, Sverigedemokraternas skogspolitiske talesperson.

Förverkliga de delar av utredningen som säkrar markägarnas rätt att sköta den skog vi alla har nytta av.

Debatt 19 december 2020 12:42
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För en tid sedan presenterades skogsutredningen.

Den tillkom efter kritik i riksdagen över att äganderätten systematiskt åsidosätts för skogsägare. Men den gavs även i uppgift att behandla frågor knutna till samhällets behov av virke och biologisk mångfald.

Tyvärr är utredningens resultat spretigt. Den speglar regeringens splittrade syn på miljö kontra landsbygdsutveckling.

Skogsutredningen innehåller en rad positiva förslag, men också flera negativa.

Bland de positiva finns att upphöra med registreringen av nyckelbiotoper. Den har lett till att skogsägare utan ersättning blockerats från att nyttja sin skog.

Utredningen vill också halvera handläggningstiden för beslut om avverkning, att beslut om skydd av skog ska bygga på frivillighet och rimlig ersättning samt att en nationell målsättning ska formuleras för ökad virkesproduktion.

Men utredningen innehåller också dåliga förslag.

Flera av förslagen innebär utökade byråkratiska processer. Det gynnar inte skogsbrukarna.

Dessutom, trots att utredningen slår fast att skydd ska föregås av överläggningar med markägaren, föreslås ett nytt reservat i Norrlands och Svealands inland. Det torde beröra hundratals markägare.

Det är både orimligt och onödigt. Området tillhör den del av Sverige som redan har störst andel skyddad skog, och därtill störst andel statlig skog. Vill regeringen prompt skydda mer skog där så bör detta göras på statens mark, inte privatägd.

Kommunalråd i inlandet har länge protesterat mot att så mycket skog undantagits från brukande att sågverken saknar råvara, lantbruk läggs ned och såväl sysselsättning som utvecklingsmöjligheter i kommunerna hämmas.

Utredaren Agneta Ögren hävdar i Dagens Nyheter att vi inte kan begära att Brasilien ska spara sina skogar om vi inte själva skyddar våra fjällnära.

Men i tropikerna huggs ju skogar ner och blir till åker eller betesmark. Sveriges uppgift måste vara att visa världen att skogsbruk och naturvårdshänsyn kan kombineras.

Låt oss förverkliga de delar av utredningen som säkrar markägarnas rätt att sköta den skog vi alla har nytta av, och som ger landsbygd, turism och biologisk mångfald en chans att blomstra.

Men avvisa de förslag som är skadliga för landsbygdens befolkning och näringar.

Det finns en riksdagsmajoritet för detta om Socialdemokraterna och Centerpartiet inte väljer att offra landsbygden för att blidka Miljöpartiet.

Ämnen du kan följa