Uppmärksamma barn som ni kan ana far illa

Sedan 1 januari 2020 är Barnkonvention svensk lag och gäller alla barn som vistas i Sverige. För ansvariga myndigheter innebär det att barnens bästa skall prioriteras och vid alla beslut komma i främsta rummet.

"Det händer även att barn förts in i landet i klart och tydligt syfte att exploateras för exempelvis arbete eller tiggeri. Varje enskilt barns situation måste därför utredas av sociala myndigheter", skriver Eva Norlin och Maria Aldén Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel region Nord.

"Det händer även att barn förts in i landet i klart och tydligt syfte att exploateras för exempelvis arbete eller tiggeri. Varje enskilt barns situation måste därför utredas av sociala myndigheter", skriver Eva Norlin och Maria Aldén Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel region Nord.

Foto: Christine Olsson

Debatt2022-06-12 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det senaste decenniet har vi uppmärksammat många barn som under sommaren och hösten reser in i Sverige. De har levt i tillfälliga bosättningar runt om i landet, utan tillgång till tryggt boende och under svåra sanitära förhållanden. 

Det kan vara barn som bor och reser tillsammans med vuxna som försörjer sig genom tiggeri, exploaterande arbeten eller prostitution. 

Människor rör sig inte enbart inom EU och vårt land på grund av anställning eller arbete, utan också på grund av extrem fattigdom, diskriminering och med förhoppning om ett bättre liv och en inkomst.

Senast förra sommaren uppmärksammades flera barn som befann sig i denna kontext i de svenska skogarna och i bosättningar runt om i landet. Barn som levde under misärlikande förhållanden flera veckor här i vårt land.

Barn som lever under dessa oskäliga levnadsförhållanden i bosättningar eller som hemlösa riskerar sin hälsa. Som exempel kan temperaturen på nätterna kan gå ned under noll. 

Man eldar, ibland på brandfarligt sätt, för att hålla värmen. Barnen kan drabbas av såväl köldskador som skador av eld. Under regniga kalla sommardagar finns inte möjlighet att torka kläder eller att hålla sig varm och ren efter åtskilliga timmar i skogen.

Barnen löper hög risk att exploateras när de vuxna som de rest in i landet med, inte kan försörja dem. 

Man har inte möjlighet att värna om barnens bästa utifrån egen utsatthet och fattigdom. Det händer även att barn förts in i landet i klart och tydligt syfte att exploateras för exempelvis arbete eller tiggeri. Varje enskilt barns situation måste därför utredas av sociala myndigheter.

Det krävs från myndigheternas sida en förberedelse och proaktiva åtgärder för att tillgodose de hitresande barnens rättigheter gällande den nödsituation de försätts i. Har barnen en skälig levnadsnivå som innebär mat i magen, kläder på kroppen och trygghet.

Barn i skolålder som vistas i Sverige under pågående skoltermin bör omgående utredas av socialtjänst, för att säkerställa deras rätt till skolgång och utbildning. 

Barn utan vårdnadshavare i Sverige kan vara i en särskilt utsatt situation och bör alltid uppmärksammas som potentiella brottsoffer för människohandel och utredas. 

Tänk på att:

  • Kontakta polis vid misstanke om brott- tex barn som utnyttjas och exploateras genom tiggeri, som per definition är människohandel med barn. Uppmärksamma även barn som förs in till Sverige i syfte att arbeta i våra skogar och som bor i bosättningar, genom skyndsamt kontakta socialtjänsten och polis i aktuell kommun.
  • Vid akut fara ring 112
  • Ring socialtjänst i aktuell kommun
  • För frågor om människohandel ring Nationellt metodstödsteam 020 390 000 eller Regionkoordinator i aktuell region. 

Eva Norlin och Maria Aldén Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel region Nord

Anna Runesson och Mikaella Matta Salinas Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel region Mitt