Tillväxten i norr är avgörande för klimatomställningen

Norra Sverige är världsledande i omställningen till en hållbar industri. . Äventyra inte detta genom politiska felsatsningar.

Debatt 4 oktober 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringen satsar på hållbart byggande för att möta behoven i samband med företagsetableringar i Norr- och Västerbotten.

Stödet för 2022 uppges vara 15 miljoner kronor som sedan trappas upp till 40 miljoner per år fram till 2030. Viljan att stötta samhällsomvandlingen i norra Sverige är god. Men vilka insatser som prioriteras blir avgörande för om önskade effekter uppnås.

Vi i Byggföretagen efterlyser tydliga och konkreta insatser som direkt berör byggandet.

Det framgår av regeringens utspel att pengarna ska gå till forskning och utveckling genom Boverket, Vinnova, Formas och Trästad. Det är långsiktiga insatser med goda ambitioner. Men de möter inte de akuta behoven.

Betydande delar av pengarna är ännu inte öronmärkta i specifika insatser. Därför bidrar vi gärna i dialogen så att dessa pengar gör bäst samhällsnytta. Det som nu behövs är kloka politiska beslut.

För att möta de behov som finns anser Byggföretagen att regeringen bör fokusera på följande insatser:

- Möjliggör ökat byggande där människor vill bo och leva

Ge kommunerna stärkta möjligheter att avgöra hur stränder används. Det ska vara möjligt att göra avvägningar mellan riksintressen och bostadsbyggande. Nationell lagstiftning får inte vara hinder i utvecklingen.

- Utveckling ska bejakas

Städerna i norr behöver växa. Låt kommunernas översiktsplaner få en tyngre roll, där även frågan om hållbar tillväxt vägs samman i lagstiftningen med andra viktiga frågor.

- Sänk trösklarna till den ägda bostaden

Höga kontantinsatser och tuffa amorteringskrav slår hårt, inte bara i storstäderna. Det måste vara möjligt att finansiera ett bostadsköp.

- Se till att kommuner som tidigare inte har hanterat stora utvecklingsfrågor får stöd för planering och genomförande.

- Cementkrisen är inte över

Fram till 2040 ska 1 050 miljarder kronor investeras i norra Sverige. Dessa projekt ska dras igång nu, men hotas av byggstopp och varsel om Cementa inte kan fortsätta sin kalkbrytning.

Norra Sverige är världsledande i omställningen till en hållbar industri. Investeringarna som planeras kommer att medföra stora tillväxtmöjligheter och klimatvinster. Äventyra inte detta genom politiska felsatsningar gjorda utan dialog med näringslivet.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa