Skyddar vi naturen tar vi också tag i klimatkrisen

Gräsmarker med stor biologisk mångfald är starkt hotade. Var femte fjärilsart är rödlistad.
Gräsmarker med stor biologisk mångfald är starkt hotade. Var femte fjärilsart är rödlistad.

Vi kan inte överleva utan biologisk mångfald. Vill vi återskapa och bibehålla en frisk planet måste den negativa trenden vändas.

Debatt 4 november 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Världen är inte i närheten av att nå klimatmålen i Parisavtalet.

Vi måste halvera våra koldioxidutsläpp varje decennium och nå nettonollutsläpp senast 2050 för att leverera på Parisavtalet och klara oss ifrån en skenande klimatkris.

Enligt WWF:s 2020 Living Planet Index har populationerna av ryggradsdjur – det vill säga däggdjur, fåglar, fiskar, amfibier och reptiler – i genomsnitt minskat med 68 procent sedan 1970.

En miljon djur och växtarter hotas av utrotning och mänskliga aktiviteter påverkar i dag två tredjedelar av jordens yta.

Vår civilisation kan inte överleva utan biologisk mångfald. Om vi vill återskapa och bibehålla en frisk planet, som förser oss med naturresurser som grödor från jordbruket, fisk från haven, färskt vatten att dricka och ett stabilt klimat, måste vi vända den negativa trenden. Vi riskerar att förlora ekosystemtjänster som uppskattas till ett värde två gånger så stort som den globala BNP:n.

Naturbaserade lösningar, alltså att arbeta med åtgärder som på olika sätt skyddar och återställer natur, har stor potential att bidra till en lösning på kriserna. Rätt genomförda kan naturbaserade lösningar inte bara bromsa klimatutsläpp och öka naturens motståndskraft mot klimatförändringar, utan också stödja biologisk mångfald och bidra till rättvis utveckling.

Några exempel på naturbaserade lösningar som både minskar mängden klimatgaser i atmosfären och bidrar till att främja biologisk mångfald är återställande av våtmarker och mangroveträsk samt att avsätta skog med rika ekosystem.

Skogen är avgörande för biologisk mångfald, exempelvis lever hälften av jordens arter i världens regnskogar. Men skogen har också stor påverkan på klimatutsläpp.

Världens skogar innehåller enorma mängder bundet kol. Utsläppen av koldioxid från avskogning och förstörelse av skog uppgår till cirka 12 procent av alla växthusgaser. Bedriver vi ett mer ansvarsfullt skogsbruk utan avskogning, eller låter skogen vara orörd, skulle skogens kol fortsätta att vara bundet och samtidigt gynna den biologiska mångfalden.

Med naturbaserade lösningar kan vi skydda, återställa och förvalta både natur och samhällen. Vi skapar motståndskraft mot klimatförändringar och mildrar klimateffekter, minskar risken för naturkatastrofer och förbättrar människors hälsa och livskvalitet.

Naturen och människors välbefinnande hör ihop.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa