Skogsbruket får inte ske på bekostnad av ekosystem

Två av tre svenskaranser att skogsbruk som riskerar att skada hotade arter och miljön i skog och vatten bör förbjudas, skriver bland andra Peter Westman, biträdande generalsekreterare Världsnaturfonden WWF.
Två av tre svenskaranser att skogsbruk som riskerar att skada hotade arter och miljön i skog och vatten bör förbjudas, skriver bland andra Peter Westman, biträdande generalsekreterare Världsnaturfonden WWF.

Ett hållbart skogsbruk är avgörande för att bevara biologisk mångfald och för skogsindustrins trovärdighet och framtid.

Debatt 11 september 2021 14:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Världsnaturfonden WWF:s Skogsbarometer 2021, en färsk undersökning från Kantar Sifo, visar att det finns en stark folklig opinion för att skydda värdefull skog.

Åtta av tio svenskar anser att det är viktigt eller mycket viktigt att skogar med höga naturvärden skyddas från att huggas ner. Lika många tycker att det är viktigt att skogsbruket skyddar livsmiljöer för arter i skogen.

Skogspolitiken måste utvecklas för att tillgodose denna förväntan från samhället.

Ett hållbart skogsbruk är avgörande för att bevara biologisk mångfald i våra skogar och för den svenska skogsindustrins trovärdighet och framtid. Ändå visar WWF:s Skogsrapport från 2020, baserad på information från forskning och myndigheter, att skogens arter och ekosystemtjänster hotas. Skogar med naturvärden fortsätter att avverkas och antalet rödlistade och hotade arter ökar.

Den negativa utvecklingen beror till stor del på en svensk skogspolitik i kris, men också på att skogsnäringen inte tar problemen på tillräckligt stort allvar. Den svenska skogspolitikens, skogsbrukets och skogsindustrins trovärdighet står på spel.

Samtidigt motarbetar svenska politiker och svensk skogsnäring EU:s ambition mot en mer hållbar förvaltning av skogen. Denna opposition kan slå hårt mot Sverige, både miljömässigt och ekonomiskt.

Vi behöver en tydlig och ambitiös lagstiftning och lagtillsyn, men också tillräckligt med kunskapsstöd och finansiella resurser som möjliggör att enskilda privata skogsägare kan ta sitt miljöansvar.

Vidare bör den svenska skogspolitiken komplettera och stödja en trovärdig certifiering av ansvarsfullt skogsbruk – och inte underminera den. Så är inte fallet i dag.

Skogsbarometern visar att två tredjedelar – 65 procent – anser att skogsbruk som riskerar att skada hotade arter och miljön i skog och vatten bör förbjudas. Det finns en stark opinion för att politiker ska satsa mer på att bevara skyddsvärd skog.

En majoritet – 55 procent – anser att regeringen måste tillsätta mer ekonomiska resurser än vad den gör i dag för att öka skyddet av gammal naturskog. Nära hälften tycker att det viktigt att det parti som man kommer rösta på i nästa riksdagsval vill öka naturskyddet och främja hållbart brukande.

Just nu är två skogspolitiska utredningar aktuella; skogsutredningen och artskyddsutredningen. Här finns möjligheter att stärka skyddet av arter och deras livsmiljöer. Världsnaturfonden WWF menar att merparten av förslagen i artskyddsutredningen bör förverkligas.

Skogsutredningen är mer problematisk då den innehåller förslag som kan försämra skyddet av naturvärden nedanför den fjällnära skogen.

Hur svensk politik landar dessa förslag avgör Sveriges möjlighet att ta ansvar för skogens biologiska mångfald och trovärdighet som skogsnation.

Politiker och näringsliv måste skyndsamt ta till sig de tydliga vetenskapliga fakta som pekar på ett starkt behov av ett mer hänsynsfullt skogsbruk och ett ökat skydd av naturvärden i svensk skog.

Ämnen du kan följa