Situationen för regionen är ohållbar

När 2023 ska summeras, kan vi konstatera att situationen för Region Västerbotten är ytterst allvarlig.

”Region Västerbotten befinner sig i en ekonomisk kris av historiska proportioner. En sådan utveckling kan tillskrivas politisk försummelse från de styrande Socialdemokraterna.”

”Region Västerbotten befinner sig i en ekonomisk kris av historiska proportioner. En sådan utveckling kan tillskrivas politisk försummelse från de styrande Socialdemokraterna.”

Foto: Lars Eriksson

Debatt2024-04-28 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I december var regionen tvungen att låna 350 miljoner för att kunna betala löner. Prognosen för 2024 är att det behövs lånas 600 miljoner till för att kunna betala ut löner och göra de allra mest nödvändigaste investeringarna. Trots att regionen nyttjade över 1 000 miljoner har varken vårdköer eller personalens arbetsmiljö påtagligt förbättrats.

Tillgängligheten till vård är en akut utmaning med rekordlånga vårdköer, bristande kapacitet och vårdplatsbrist. Mellan januari 2020 till december 2023 har antalet vårdplatser minskat med 19 procent. Det medför att kostnaderna för utomlänsvård har ökat med 47 procent till 237 miljoner. En ohållbar utveckling då det är framtidens skattebetalare som står för kostnaderna.

Behovet av investeringar är påtagligt. Uppskattningsvis saknas det minst 6 000–8 000 miljoner för de kommande tio åren. Det märks tydligt att investeringar i fastigheter, ny medicinteknisk utrustning och IT är eftersatta. Av de pengar som avsätts handlar det i stora delar om att ersätta sådant som måste bytas ut, inte nya investeringar för att möta framtidens vårdbehov.

Region Västerbotten befinner sig i en ekonomisk kris av historiska proportioner. En sådan utveckling kan tillskrivas politisk försummelse från de styrande Socialdemokraterna. Det är inte en framkomlig väg att använda lånade pengar från framtida skattebetalare för att täcka upp för bristen på finansiering. Det är tydligt att prioriteringar måste omprövas och fokus läggas på att skydda kärnuppdraget, jobba förebyggande och skapa en hållbar utveckling för hela länet.

Det går faktiskt att vända utvecklingen. Men det krävs tuffa prioriteringar. Ett antal medarbetare som inte arbetar vårdnära kommer att behöva lämna sina tjänster och vi måste höja avgifterna så att de är mer i nivå med resten av landet. Sammantaget har vi presenterat kostnadsreducerande åtgärder på över 500 miljoner.

Ett växande län medför nya möjligheter och nya krav. Vi vill ta vara på den utvecklingen. Genom tuffa men nödvändiga prioriteringar kan vi vända utvecklingen. För att det ska vara möjligt krävs en politisk vilja att utveckla sjukvård och regional utveckling i hela länet. Ett nytt ledarskap med innovativt tänkande är avgörande för Region Västerbotten.