Låt primärvården styras av behov, inte lönsamhet

Sverige erbjuder sjukvård i världsklass, men ojämlikhet i hälsa och livslängd ökar. Hälsan är sämre på landsbygden och i fattigare och socialt svagare stadsdelar. Det gäller även i Västerbotten.

Debatt 8 augusti 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vänsterpartiet vill vända utvecklingen av ökande centralisering, svagare gemensam välfärd och ökande ojämlikhet. 

I stället för vård efter behov ser vi att invånare med redan goda förutsättningar får ökade möjligheter att konsumera vård, samtidigt som andra ser lokal vård och tandvård försvinna. Konkurrens och lönsamhetsjakt, bärande principer i styrning av hälso- och sjukvård sedan decennier har lett oss hit.

Den pågående utvecklingen i Skellefteå med Northvolts etablering och en förväntad snabbt ökande befolkning ställer krav på samhälleliga investeringar. Bara det offentliga kan och vill ta riskerna. 

Lagstiftningen om vårdval och andra former av konkurrens underlättar inte. I princip blir det omöjligt att till exempel öppna en ny hälsocentral innan patienterna är på väg in genom dörren redan. Vårdval och fri etableringsrätt har inte skapat nytänkande. De har konserverat och förstärkt existerande ojämlikheter.

Flera av Skellefteåområdets hälsocentraler har förutsättningar som gör det svårare att klara sig i en konkurrensdriven primärvård. De är mindre, täcker större geografiska områden, och saknar personal. 

Vänsterpartiet ser ett behov av att se över primärvårdens organisation och förutsättningar utifrån Skellefteås situation och den expansion som sker i Skellefteå i och med Northvolt och andra etableringar. 

Expansionen kommer inte kunna mötas genomtänkt och långsiktigt utan regionala och kommunala investeringar, med fokus på helheten och allas rätt till samhällsservice.

Flera inlandskommuner har redan mött utmaningar med minskande personal och ökande behov utan att bränna ut personal eller öka patienters resande. 

Ett första steg är riktlinje för antal listade per läkare på cirka 1500 listade per läkare. Andra typer av kompetenser kommer behövas, till exempel avancerad klinisk sjuksköterska, AKS. 

En tredje möjlighet är ändrade arbetssätt och teknik för att kunna använda läkare på annan ort tillsammans med kvalificerad vårdpersonal på plats. 

Vänsterpartiet vill stärka principen om vård efter behov och en nära primärvård. En förutsättning är att bryta med den marknadsliberala ideologi som styrt primärvård. Ett första steg är en översyn av primärvården i Skellefteåområdet.

Jonas Karlberg, gruppledare Vänsterpartiet Region Västerbotten


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa