Kyrkan ska bidra till en hållbar samhällsutveckling

Den andliga dimensionen är avgörande för att ge perspektiv och medvetenhet.

Kyrkan har ett ansvar för att den jordbruksmark man äger används på ett hållbart sätt, skriver bland andra Stig Sörlin, stiftsföreträdare Miljöpartister i Svenska kyrkan, Luleå stift.

Kyrkan har ett ansvar för att den jordbruksmark man äger används på ett hållbart sätt, skriver bland andra Stig Sörlin, stiftsföreträdare Miljöpartister i Svenska kyrkan, Luleå stift.

Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-09-02 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Miljöpartister i Svenska kyrkan vill att Svenska kyrkan, genom sitt sätt att verka och uppträda i samhället, ska gå före och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Det ekoteologiska förhållningssättet bör genomsyra kyrkans förvaltning, lärande om skapelsen, det diakonala arbetet, själavården och gudstjänstlivet.

Vi strävar efter en helhetssyn på Guds skapelse; människan, naturen och kommande generationer.

Den andliga dimensionen är därför avgörande för att ge perspektiv och medvetenhet. Hela den gränslösa skapelsen är Guds verk. Vi vill att kyrkan ska vårda den som en herde och trädgårdsmästare.

Vi vill att Bottenviken ska vara en kärnkraftsfri zon. Hela ekosystemet i Bottenviken är hotat. Fiskbestånden blir allt mindre när ekonomiska skäl går före ekologiska. Det medför att hela Bottenvikens ekosystem hotas.

Vi vill att kyrkan successivt inför hyggesfritt skogsbruk enligt naturkulturmetoden i sina egna bestånd. I de två–tre nordligaste stiften är naturkulturmetoden den mest utforskade och lämpligaste.

Ingen nyplantering av Contorta ska få ske. Contorta är på många sätt en invasiv art som dessutom är ett gissel för renskötseln.

Kyrkan har ett ansvar för att den jordbruksmark man äger används på ett hållbart sätt och att det som produceras där kan leva upp till vad som är ekologiskt hållbart.

Kyrkan kan ge förutsättningar för bättre matproduktion genom att arbeta för ett hållbart kretsloppsjordbruk på den mark man äger.

Betesdjur är viktiga för bevarandet av jordbrukslandskapets biologiska mångfald. Miljöpartister i Svenska kyrkan vill verka för naturliga kretslopp och etiskt godtagbar djurhållning i stället för handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

Vi menar att ett reflekterande engagemang i Svenska kyrkan leder till en medvetenhet om att global rättvisa, solidaritet, etiskt förvaltarskap och medmänsklighet är viktigt. Vår politik vilar på en solidaritet som kan uttryckas trefaldigt:

- solidaritet med världens alla människor

- solidaritet med skapelsen

- solidaritet med kommande generationer

Vi vill att vår kyrka ska medverka till ett fördjupat samarbete lokalt och regionalt kring planering och prioritering i syfte att svara upp mot det fossilfria samhällets behov.