Kooperativt företagande viktigt för hela landet

Till civilsamhället hör olika former av kooperativ som ger människor möjlighet att förverkliga sina idéer i gemensamt ägda och demokratiskt uppbyggda företag.

”Kooperativa livsmedelsbutiker och mackar är betydelsefulla för att det lokala samhället ska fungera och det finns en stor potential för kooperativa företag inom ramen för idéburen välfärd.”

”Kooperativa livsmedelsbutiker och mackar är betydelsefulla för att det lokala samhället ska fungera och det finns en stor potential för kooperativa företag inom ramen för idéburen välfärd.”

Foto: Jan Novotny

Debatt2024-03-17 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det kooperativa företagandet utvecklar det lokala näringslivet och bidrar till att förnya den offentliga sektorn när brukare, personal och anhöriga tillsammans tar ansvar för offentligt finansierad verksamhet. Vi socialdemokrater menar att näringspolitiken bör utvecklas för att i större utsträckning stödja kooperativa företagsidéer.

De 100 största kooperativa företagen i Sverige omsätter över 600 miljarder kronor årligen, vilket motsvarar ungefär 10 procent av Sveriges BNP. Med kooperativa företag avses både kooperativa företag och ömsesidiga företag. Företag vars primära syfte inte är att göra vinst utan att göra nytta för sina medlemmar eller kunder och för samhället i stort.

De kooperativa företagen är viktiga som aktörer på svensk arbetsmarknad, med sammantaget cirka 100 000 anställda. Rapporten Nya kooperativa företag visar att kooperativa företag under de känsliga första tre åren har en överlevnadsgrad på 90 procent. Internationella studier visar att kooperativa och ömsesidiga företag klarar lågkonjunkturer och svängningar i ekonomin bättre än andra företag.

När Svensk Kooperation nu följer statistiken kring representation fortsätter de kooperativa företagen i Sverige att ha en mer jämställd representation än börsbolagen. Statistiken visar att de 100 största kooperativa företagen har en mer jämställd fördelning på centrala positioner som vd, styrelseordförande och ledningsgrupper. 21 procent av de kooperativa företagen har en kvinna som ordförande, vilket kan jämföras med börsbolagens 9 procent. Kooperativa företag har alltså mer än dubbelt så många kvinnor som styrelseordförande än börsbolagen.

Kooperativa företag ger förutsättningar för hela Sverige att leva. Kooperativa livsmedelsbutiker och mackar är betydelsefulla för att det lokala samhället ska fungera och det finns en stor potential för kooperativa företag inom ramen för idéburen välfärd. Kooperativa företag är en viktig del av det svenska näringslivet i dag. Problemet är att kunskapen om kooperativt företagande är mycket låg i Sverige. En viktig förutsättning för att möta detta är långsiktiga förutsättningar för rådgivning.

Coompanion är en organisation som ger rådgivning till nyblivna och blivande kooperativa ekonomiska föreningar. För detta uppbär de ekonomiskt stöd från Tillväxtverket. Trots den ökade efterfrågan har resurserna till Coompanion minskat över tid. Vilket är mycket förvånande då de förordningar som styr den regionala utvecklingspolitiken och Tillväxtverkets arbete betonar en hållbar näringslivsutveckling i hela landet. En viktig aspekt av ett hållbart näringsliv är att det finns en mångfald av företagsformer.

Regeringen bör därför genomföra en översyn för att säkra en resursfördelning som gynnar rådgivning i hela landet och alla företagsformer, inklusive kooperativt företagande.