Konkreta åtgärder för ökat bostadsbyggande

Den gröna omställningen där en stor mängd olika satsningar sker gör att vi i bygg- och anläggningsbranschen har mycket att göra och våra beräkningar visar på ett dubblerat byggande under de kommande 20 åren.

SBB och NCC bygger i Skelleftehamn. Men Byggföretagen ser med oro på att allt fler projekt pausas eller avbryts.

SBB och NCC bygger i Skelleftehamn. Men Byggföretagen ser med oro på att allt fler projekt pausas eller avbryts.

Foto: Yvonne Rönngren

Debatt2023-08-30 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns ett stort intresse av att investera i Norrbotten och Västerbotten och nya satsningar presenteras nästan varje vecka. Vi har nästan ingen arbetslöshet och industrin, alla andra branscher och offentliga aktörer har skriande behov av mer kompetens. Norrbotten och Västerbotten beräknas växa med 100 000 nya invånare och de kommer att behöva bostäder och det i kommuner som redan idag har stor bostadsbrist. 

Vi ser trots detta att planerade starter av bostadsbyggnadsprojekt pausas eller helt avbryts och så kan vi inte ha det. Vi behöver det rakt motsatta – ett ökat bostadsbyggande. Finns inga bostäder kommer den kompetens, de människor vi vill ska flytta hit, att vända i dörren. Brist på nya bostäder riskerar befolkningsutvecklingen i norr. Kompetens genom ”fly in, fly out” är inte hållbart.

Vi efterlyser en möjliggörande myndighetsutövning. Regioner och Länsstyrelserna behöver engagera sig i den regionala planeringen och ta sitt ansvar för den regionala tillväxten. Kommunerna behöver kraftsamla och säkerställa byggbar mark och detaljplaner. De behöver handläggare redo att arbeta för att korta ner långa processer och agera tillsammans med byggaktörer med målet att projekt blir verklighet. Nu måste vi alla välkomna alla som vill satsa med öppna armar och göra det möjligt. Nya bostäder får inte ersättas av baracklösningar.

Byggföretagen har konkreta förslag.

• Kommuner som vill växa behöver sätta mål för tillväxt och utveckla sin roll som möjliggörare: 

Det är viktigt med politiska mål om tillväxt som hålls levande. Förbättra näringslivsklimatet, kortade kötiderna och verka för god samverkan med de olika aktörerna.

Förtydliga förbudet mot kommunala särkrav och öka flexibiliteten i detaljplanerna.

Stärk kommuners möjlighet att avgöra hur stränder nyttjas.

Använd möjligheterna som markanvisningsprocessen ger så att projekt kan starta så snart som möjligt.

• Ändra de ekonomiska förutsättningarna för efterfrågan av bostäder:

Sänka trösklarna in på bostadsmarknaden genom en översyn av kreditrestriktionerna.

• Samhällsbyggandet i norr kräver nya grepp:

Det krävs förenklingar i regelverk och byggprocesser. Rollerna i samhällsbyggnadsprocessen måste utvecklas så att en större samverkan sker i tidiga skeden.

Gör det möjligt att väga bostadsbyggande mot riksintressen.

• Gör samhällsbyggandet i norr till en prioriterad angelägenhet:

Samhällsbyggande/bostadsbyggande i norr möts idag av för starka hinder. Om regionen skall kunna utvecklas hållbart krävs att frågan lyfts upp även på nationell nivå.

Det behövs tydligare politiska åtgärder för tillväxt i norr, kanske en omvänd 70-talets flyttlasspolitik eller andra åtgärder.

Bankernas roll måste ses över och förnyas för att möjliggöra finansiering av bostadsbyggande i hela Norrbotten och Västerbotten.

• Handlingskraft och snabbhet:

Vi behöver kunna agera snabbt för klimatet, energifrågan och för samhällsbyggandets skull. Inför provverksamhet där aktörer och kommuner snabbt men på ett säkert och bra sätt kan påbörja byggande utan långa processer.

• Utvecklingen skall bidra till mera attraktiva städer och samhällen:

Samhällsservicen och infrastrukturen måste utvecklas för att bidra till attraktivitet.

Ska vi klara den gröna omställningen måste vi bli fler och för att bli fler behövs mycket mer bostäder – vi behöver kraftsamla tillsammans och få fart på bostadsbyggandet.