Ja till kärnkraft i Skellefteå kommun

Kärnkraft är avgörande för svensk elförsörjning, klimatet och den gröna omställningen. Därför vill Moderaterna bygga ny kärnkraft i Sverige och behålla den kärnkraft vi redan har. För att klara nyindustrialiseringen av Norrland säger Moderaterna ja till kärnkraft i Skellefteå kommun.


På bilden Forsmarks kärnkraftsverk.

På bilden Forsmarks kärnkraftsverk.

Foto: Robert Gabrielsson

Debatt2023-09-04 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nyindustrialiseringen i Norrland kräver mer energi. Det är slutsatsen av de analyser som Svenska kraftnät har gjort. För att försörja de stora planerade industriinvesteringarna finns det möjlighet att erbjuda ytterligare 500 megawatt i kapacitetsuttag till 2030. Detta hamnar ovanpå de två gigawatt i ökat uttag som Svenska kraftnät sade sig vara redo för 2022.

Svenska kraftnät menar att det inte är tillräckligt att bara bygga ut transmissionsnätet för möta de stora effektbehoven. Det krävs också ökad flexibilitet i förbrukningen samt nya investeringar i elproduktion, både väderberoende och planerbar.

På många håll pågår det utbyggnad av väderberoende elproduktion, såsom vindkraft. Ny teknik möjliggör att vindkraft kan byggas på fler platser och av det skälet har kommunen påbörjat en revidering av vindkraftsplanen. Vindkraftsplanen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för Skellefteå kommun med fokus på vindkraft. Syftet med planen är att peka ut lämpliga områden för vindkraft med så få motstående intressen som möjligt. 

Parallellt med att den väderberoende elproduktionen byggs ut ökar även behovet av den planerbara elproduktionen. Som ett led i detta har regeringen vidtagit åtgärder som ska underlätta utbyggnaden av ny kärnkraft. Regeringen arbetar aktivt med att undanröja hinder och skapa förutsättningar för en kraftfull utbyggnad av elproduktionen och att ny kärnkraft kan byggas i Sverige.

På kärnkraftsområdet går utvecklingen av ny teknik framåt. En sådan innovation är SMR, ”Small Modular Reactor”. Det som skiljer en SMR från dagens stora kärnkraftverk är att den skulle kunna leverera samma stabila och fossilfria el som idag, men mer flexibelt och på mindre yta.

Det utökade energibehovet, utvecklingen av ny teknik samt den politiska strävan att uppnå en grön omställning och minskad klimatpåverkan medför att Skellefteå kommun kan ställas inför förfrågningar om etablering av kärnkraft. För att vara beredda på det anser Moderaterna att kommunen ska ta fram en kärnkraftsplan kopplat till översiktsplanen, på samma sätt som det tematiska tillägg som tas fram för vindkraft.

Moderaterna slår vakt om all fossilfri elproduktion, såsom vattenkraft, vindkraft, kärnkraft och solkraft. Alla behövs för att säkra svensk elförsörjning, minska klimatpåverkan och klara av den gröna omställningen. Kärnkraften är dock avgörande för den planerbara elproduktionen. Därför säger vi ja till kärnkraft i Skellefteå kommun.