Ge svenskarna möjlighet att delta i klinisk forskning

Klinisk forskning behövs för en hållbar och jämlik utveckling av vården och för att öka hälsan i landet.

Debatt 20 juli 2020 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Klinisk forskning är en förutsättning för att minska patienters lidande, förbättra vårdens kvalitet och möta globala utmaningar som coronapandemin.

Men i dag får patientnära forskning för lite utrymme i svensk hälso- och sjukvård. Om inte den kliniska forskningen stärks hämmas vårdens utveckling.

Forska!Sverige har därför, i samarbete med de 34 organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd”, arbetat fram tio konkrets förslag för att stärka den kliniska forskningen.

Förslagen fokuserar på finansiering, infrastruktur, integrering av forskning i vården, nyttiggörande av hälso- och vårddata, kompetensförsörjning och patientengagemang.

Några exempel:

- Många patienter får inte chansen att delta i forskningsstudier.

Om det inte skapas strukturer för ökat patientengagemang minskar möjligheten att bedriva klinisk forskning. Vi föreslår att regering och regioner skapar förutsättningar för medborgare att vara delaktiga i kliniska studier och att patientperspektivet inkluderas i större omfattning.

- Ökade möjligheter att samla in, använda och dela hälsodata skulle stimulera den kliniska forskningen samtidigt som vårdkvaliteten skulle öka.

Enligt en Sifo-undersökning vill 93 procent av svenskarna anonymt dela med sig av sin hälsodata. Ändå utnyttjas inte den stora potentialen. Vi föreslår att regeringen uppdaterar det regulatoriska ramverket och tar beslut om en nationell handlingsplan för hälso- och vårddata.

- Endast sju av Sveriges 21 regioner investerade över två procent i forskning och utveckling som andel av respektive regions totala sjuk- och hälsovårdskostnader 2018.

En Sifo-undersökning visar att 77 procent av svenskarna vill att deras region ökar investeringarna. Vi föreslår att regionerna får ett riktmärke för hur stor andel av deras budget som ska investeras i klinisk forskning.

Klinisk forskning behövs för en hållbar och jämlik utveckling av vården och för att öka hälsan i landet.

Därför uppmanar vi politikerna att prioritera frågan och dra nytta av förslagen i vår rapport i sitt arbete framöver.

Det skulle ge svenskarna bättre förutsättningar att få den vård de har rätt till.

Ämnen du kan följa