Fortsätt arbetet för mer natur och mindre utsläpp

Svenska kommuner har stor möjlighet att påverka klimatet och den biologiska mångfalden.

Debatt 20 maj 2020 16:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Coronakrisen har drabbat Sverige hårt.

Arbetet med de äldre och stödet till förskole- och skolelever måste prioriteras i kommunerna.

Samtidigt försöker politiker och tjänstemän arbeta vidare med de viktiga klimat- och miljöfrågorna.

Världsnaturfonden WWF menar att kommunerna har större chans än tidigare att påverka medborgare och lokala företagare att leva och verka hållbart.

WWF har tagit fram tolv utmaningar till Sveriges kommuner för en snabbare omställning, minskade klimatutsläpp och en stärkt biologisk mångfald. Tanken är att de ska vara inspiration och stöd i kommunernas viktiga arbete.

Under 2020 skulle flera viktiga beslut fattas globalt och i EU, såväl om klimatet som den biologiska mångfalden.

Nu har de flesta av mötena skjutits på framtiden.

Världsnaturfondens globala mål ligger dock fast: att stötta våra beslutsfattare att fatta beslut som gör att vi alla ska kunna leva hållbart och hålla den globala uppvärmningen till max 1,5 grader.

Städer och kommuner är centrala aktörer och kan gå före i arbetet med att nå ekologiskt hållbara och klimatsmarta samhällen, bland annat eftersom de rår över stora resurser. Det gäller inte minst i det offentliga Sverige.

Vi vet att de som jobbar i offentlig sektor tvingas fatta viktiga beslut och göra prioriteringar under coronakrisen.

Men vi är också övertygade om att många kommuninvånare framöver kommer att vara än mer engagerade i framtida ödesfrågor, som klimatet, miljön och förlusten av biologisk mångfald. Kommunerna kan vara viktiga förebilder för sina medborgare i detta arbete och kan bidra till positiv framtidstro och attraktiva samhällen.

För att stötta och inspirera kommunerna att ta ytterligare steg i sitt klimat- och miljöarbete har WWF tagit fram tolv utmaningar. De är ett axplock av vad WWF tycker att en kommun kan göra för att ligga i framkant när det gäller miljön och klimatet, och är tänkta att komplettera andra initiativ. 

Vår förhoppning är att kommunerna kan sporra varandra på detta sätt.

Den offentliga sektorns konsumtion och investeringar står för cirka 30 procent av Sveriges BNP och kommunernas verksamhet står för en betydande del av det.

Svenska kommuner har en relativt stor möjlighet att såväl politiskt som ekonomiskt besluta om frågor som påverkar klimatet och den biologiska mångfalden, inte minst genom upphandlingar samt genom ansvaret för den fysiska samhällsplaneringen.

Detta ger stora möjligheter att i samverkan med statliga aktörer, företag, civilsamhället och medborgare driva utvecklingen framåt. Vår bedömning är även att flera av utmaningarna, när de genomförs, kan bidra till sysselsättning på lokal nivå.


Ämnen du kan följa